IV SAB/Wr 168/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2420462

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 3 stycznia 2018 r. IV SAB/Wr 168/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Lidia Serwiniowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 3 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R.B. na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie braku złożenia propozycji służby postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

R. B. (dalej strona lub skarżąca) wniosła do tut. Sądu skargę na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. (zwanego dalej organem lub Dyrektorem IAS) polegającą na braku złożenia propozycji służby w Służbie Celno-Skarbowej. Zdaniem skarżącej, organ administracji skarbowej zobowiązany był na podstawie art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 z późn. zm.) do przedstawienia jej do dnia 31 maja 2017 r. propozycji dalszej służby w charakterze funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej. Pomimo podejmowanych przez stronę prób i wezwań mających na celu skłonienie organu do przedstawienia jej propozycji służby, Dyrektor IAS nie zmienił swojego stanowiska w sprawie i nie wykonał ciążących na nim obowiązków ustawowych w tym zakresie.

Dyrektor IAS w odpowiedzi na skargę wniósł o jej odrzucenie, a z ostrożności procesowej o oddalenie skargi. W uzasadnieniu swojego stanowiska organ wskazał, że wniesioną skargę należy uznać za niedopuszczalną, a więc podlegającą odrzuceniu, stosownie do art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej w skrócie p.p.s.a.). Pozbawiona ona była bowiem przedmiotu zaskarżenia, albowiem strona otrzymała już propozycję dalszego zatrudnienia w charakterze pracownika cywilnego. Ponadto skarga została wniesiona przez osobę, której ustawa szczególna nie przyznała legitymacji skargowej, gdyż ustawodawca nie wyposażył funkcjonariusza w narzędzie prawne umożliwiające mu zakwestionowanie woli pracodawcy wyrażającej się w nieprzedstawieniu propozycji służby.

Zaakcentowano również, że postępowanie, w którym składana jest przedmiotowa propozycja nie ma charakteru administracyjnego, zewnętrznego, jest jedynie postępowaniem wewnętrznym, odrębnym, niezależnym, do którego nie mają zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Zauważyć należy, że Sądowi z urzędu jest wiadomym, że skarżąca, poza przedmiotową sprawą, wniosła również do tutejszego Sądu skargę na "czynność/akt" organu z dnia 22 maja 2017 r., nr (...) w przedmiocie określenia warunków zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej. Nieprawomocnym postanowieniem z dnia 22 września 2017 r., sygn. akt IV SA/Wr 463/17 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił jednak powyższą skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył co następuje: Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej zależy od wyniku innego postępowania, jeżeli rozstrzygnięcie, które zapadnie w tym drugim postępowaniu, będzie miało wpływ na rozstrzygniecie sprawy będącej przedmiotem pierwszego postępowania. Tak rozumiana przyczyna prejudycjalna zawieszenia zakłada istnienie ścisłego związku między sprawą rozpoznawaną w postępowaniu przed sądem administracyjnym a kwestią będącą przedmiotem postępowania prejudycjalnego. Związek ten polega na tym, że rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy głównej.

W ocenie Sądu, z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie, gdyż jej rozstrzygnięcie zależy od wyniku postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie oznaczonej sygnaturą IV SA/Wr 463/17, toczącego się przed tut. Sądem, a którego przedmiotem jest skarga strony na propozycję Dyrektora IAS z dnia 22 maja 2017 r., nr (...), określającą warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej. Prawomocne rozstrzygnięcie w powyższej sprawie przesądzające kwestię, czy w sprawie mamy do czynienia z decyzją administracyjną lub innymi aktami lub czynnościami w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a., stanowi niewątpliwie prejudykat dla rozstrzygnięcia w sprawie bezczynności tego samego organu polegającej na braku złożenia stronie skarżącej propozycji dalszej służby. Pozwoli ono bowiem na stwierdzenie, czy organ był uprawniony do przedłożenia stronie - na podstawie obowiązujących przepisów - wyłącznie propozycji pracy, czy także miał możliwość zaproponowania jej nowych warunków pełnienia służby.

Sąd postanowił zatem zawiesić postępowanie sądowe w niniejszej sprawie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego oznaczonego sygnaturą IV SA/Wr 463/17, gdyż orzeczenie zapadłe w tamtym postępowaniu będzie miało istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.