IV SAB/Wr 158/19, Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem urzędu jako informacja publiczna. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3046858

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 stycznia 2020 r. IV SAB/Wr 158/19 Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem urzędu jako informacja publiczna.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków.

Sędziowie WSA: Bogumiła Kalinowska, Ewa Kamieniecka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2020 r. w Wydziale IV w trybie uproszczonym sprawy ze skargi Związku Zawodowego Pracowników (...) we W. na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I. stwierdza bezczynność Prezydenta W. w rozpoznaniu wniosku skarżącego z dnia (...) kwietnia 2019 r. w zakresie punktów (...), (...), (...), (...),

II. zobowiązuje Prezydenta W. do załatwienia wniosku skarżącego z dnia (...) kwietnia 2019 r. w zakresie punktów (...), (...), (...), (...), w terminie 14 dni od daty otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;

III. stwierdza, że bezczynność, o której mowa w punkcie I wyroku, nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;

IV. oddala dalej idącą skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia (...) kwietnia 2019 r. Związek Zawodowy Pracowników (...) W. zwrócił się do Prezydenta W. o udostępnienie następującej informacji publicznej:

1. ilość pracowników (...) W., z którymi rozwiązano umowę o pracę na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b Kodeksu pracy, w okresie od dnia (...) stycznia 2016 r. do dnia (...) marca 2019 r., którzy byli zatrudnieni na czas nieokreślony, ze wskazaniem daty rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony oraz nazwy komórki Urzędu, w której dany pracownik wykonywał swoje obowiązki,

2. wysokość wynagrodzenia, dodatków oraz nagród dla pracownika (...) W. J. Ż. (dyrektor Wydziału (...)), zawierającą następujące dane:

- wysokość wynagrodzenia pracownika w dniu zatrudnienia w (...),

- wysokość wynagrodzenia pracownika po kolejnych podwyżkach w latach 2011 -2019 wraz z datą podwyżki,

- wysokość wszystkich otrzymywanych przez pracownika dodatków w każdym miesiącu w okresie od dnia (...) czerwca 2011 r. do dnia (...) marca 2019 r. (m.in. specjalnych, funkcyjnego, stażowego i innych), w przypadku dodatków specjalnych wskazać za co zostały przyznane oraz na czyj wniosek; wysokość wszystkich nagród, które pracownik otrzymał w okresie od dnia (...) czerwca 2011 r. do dnia (...) marca 2019 r. wraz ze wskazaniem za co tę nagrodę otrzymał oraz na czyj wniosek,

3. wysokość wynagrodzenia, dodatków oraz nagród pracowników (...) W. W. P. (Sekretarz (...)) oraz M. M. (głównego specjalisty Wydziału (...)), w okresie od dnia (...) lipca 1999 r. do dnia (...) marca 2019 r., zawierającą następujące dane:

- wysokość wynagrodzenia pracownika w dniu zatrudnienia w (...),

- wysokość wynagrodzenia pracownika po kolejnych podwyżkach w latach 1999 -2019 wraz z datą podwyżki,

- wysokość wszystkich otrzymywanych przez pracownika dodatków w każdym miesiącu w okresie od dnia (...) lipca 1999 r. do dnia (...) marca 2019 r. (m.in. specjalnych, funkcyjnego, stażowego i innych), w przypadku dodatków specjalnych wskazać za co zostały przyznane oraz na czyj wniosek; wysokość wszystkich nagród, które pracownik otrzymał w okresie od dnia (...) lipca 1999 r. do dnia (...) marca 2019 r. wraz ze wskazaniem za co tę nagrodę otrzymał oraz na czyj wniosek,

4. lista wszystkich pracowników (...) W., którzy otrzymali nagrody w okresie od dnia (...) stycznia 2010 r. do dnia (...) marca 2019 r., zawierająca następujące dane:

- imię i nazwisko pracownika,

- nazwę jednostki (jednostek), w której pracownik wykonywał swoje obowiązki w dniu przyznania nagrody, w tym nazwę wydziału (biura) oraz nazwę departamentu,

- wysokość wszystkich nagród, które pracownik otrzymał w okresie od dnia (...) stycznia 2010 r. do dnia (...) marca 2019 r. wraz ze wskazaniem daty przyznania nagrody, z przyporządkowaniem kwoty nagrody do każdego pracownika,

5. kwoty wydatkowanej na nagrody dla pracowników (...) W. w poszczególnych latach w okresie od dnia (...) stycznia 2010 r. do dnia (...) grudnia 2018 r. dla każdego roku osobno,

6. ilość stanowisk dyrektorskich w (...) W.:

- dyrektora departamentu według stanu na dzień: (...) czerwca 1998 r., (...) czerwca 2002 r., (...) czerwca 2010 r., (...) czerwca 2018 r., (...) marca 2019 r.,

- zastępcy dyrektora departamentu według stanu na dzień: (...) czerwca 1998 r., (...) czerwca 2002 r., (...) czerwca 2010 r., (...) czerwca 2018 r., (...) marca 2019 r.,

- dyrektora wydziału lub biura według stanu na dzień: (...) czerwca 1998 r., (...) czerwca 2002 r., (...) czerwca 2010 r., (...) czerwca 2018 r., (...) marca 2019 r.,

- zastępcy dyrektora wydziału lub biura według stanu na dzień: (...) czerwca 1998 r., (...) czerwca 2002 r., (...) czerwca 2010 r., (...) czerwca 2018 r., (...) marca 2019 r.,

7. ilość jednostek (...) W.:

- departamentów według stanu na dzień: (...) czerwca 1998 r., (...) czerwca 2002 r., (...) czerwca 2010 r., (...) czerwca 2018 r., (...) marca 2019 r.,

- wydziałów i biur według stanu na dzień: (...) czerwca 1998 r., (...) czerwca 2002 r., (...) czerwca 2010 r., (...) czerwca 2018 r., (...) marca 2019 r.,

8. Teleinformatyczne Centrum (...), wchodzące w skład Wydziału (...) UM W.:

- ilu było pracowników zatrudnionych w (...) według stanu na dzień (...) maja 2018 r. oraz według stanu na dzień (...) kwietnia 2019 r.,

- ilu pracowników (...) było zatrudnionych na cały etat według stanu na dzień (...) maja 2018 r. oraz według stanu na dzień (...) kwietnia 2019 r.,

- ilu pracowników (...) było zatrudnionych na część etatu według stanu na dzień (...) maja 2018 r. oraz według stanu na dzień (...) kwietnia 2019 r., jeżeli byli pracownicy zatrudnieni na część etatu, to proszę wskazać, jaka to była część etatu (np. 1 pracownik na 1/2 etatu, 1 pracownik na 3/5 etatu) oraz od jakiego okresu pracownik wykonuje pracę na część etatu,

- jakie było najwyższe wynagrodzenie w (...) na stanowisku nie kierowniczym według stanu na dzień (...) maja 2018 r. oraz według stanu na dzień (...) kwietnia 2019 r.,

- jaki było najniższe wynagrodzenie w (...) na stanowisku nie kierowniczym według stanu na dzień (...) maja 2018 r. oraz według stanu na dzień (...) kwietnia 2019 r.,

- ile wynosił najwyższy dodatek specjalny pracownika (...) w I kwartale 2018 r. oraz w I kwartale 2019 r. na stanowisku nie kierowniczym, w przypadku większej ilości dodatków specjalnych dla jednego pracownika wskazać wysokość każdego z dodatków oraz ich sumę,

- ile wynosił najniższy dodatek specjalny pracownika (...) w I kwartale 2018 r. oraz w I kwartale 2019 r. na stanowisku nie kierowniczym,

- ilu pracowników (...) nie otrzymywało dodatków specjalnych w I kwartale 2018 r. oraz w I kwartale 2019 r.,

- jaka była najwyższa wysokość nagrody uznaniowej dla pracownika (...) na stanowisku nie kierowniczym w maju 2018 r. i ilu pracowników otrzymało nagrodę w takiej wysokości,

- jaka była najniższa wysokość nagrody uznaniowej dla pracownika (...) na stanowisku nie kierowniczym w maju 2018 r. i ilu pracowników otrzymało nagrodę w takiej wysokości,

- ilu pracowników (...) nie otrzymało nagrody uznaniowej w maju 2019 r.

Prezydent W. w piśmie z dnia (...) czerwca 2019 r. udzielił wnioskodawcy następującej informacji:

Ad. 1 Informacje na temat podstaw prawnych, ilości zdarzeń oraz wskazanie miejsca pracy pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę, nie stanowią informacji publicznej. Żądana informacja nie odnosi się do obszaru tematycznego, dotyczącego spraw pracowniczych i danych dotyczących wewnętrznej organizacji jednostki. Wobec powyższego, wnioskowane dane, nie mogą zostać przekazane.

Ad. 2 i 3 Spersonalizowane dane nie stanowią informacji publicznej. Informację publiczną stanowi kwota, jaka jest wydatkowana na konkretne stanowisko w jednostce samorządowej, a nie personalne wskazanie wysokości zarobków konkretnego pracownika, ze wskazaniem jego składników. Wskazanie poszczególnych elementów wynagrodzenia konkretnych - oznaczonych z imienia i nazwiska pracowników (...) dotyka w sposób bezpośredni sfery ad personam. Żądanie ujawnienia prywatnych danych dotyczących zatrudnionego pracownika nie jest tożsame z żądaniem niespersonalizowanej informacji o wysokości środków finansowych przeznaczanych na działalność i funkcjonowanie organu, czyli ciężarach publicznych.

Ponadto informacja na temat wysokości pobieranego wynagrodzenia przez Sekretarza (...). W. P. jest zawarta w oświadczeniu majątkowym, opublikowanym w BIP ((...)). Natomiast stanowisko M. M., po analizie zakresu czynności, nie należy do kategorii stanowisk związanych z pełnieniem funkcji publicznych.

Ad. 4 Kwota przyznanej pracownikom nagrody jest efektem uhonorowania lub zmotywowania pracownika i bezsprzecznie dotyczy spraw personalnych, wobec czego nie może być podana do publicznej wiadomości. Tym samym, środki motywujące, którymi posługuje się pracodawca nie wchodzą w zakres informacji publicznej, gdyż nie świadczą o sprawach publicznych, ale pracowniczych.

Ad. 5 Zaprezentowano w formie tabelarycznej dane dotyczące kwoty wydatkowanej na nagrody dla pracowników (...) w latach 2010 - 2018.

Ad. 6 Przekazano wykaz ilości stanowisk dyrektorskich, obejmujących stanowiska: dyrektor i zastępca dyrektora departamentu, dyrektor i zastępca dyrektora wydziału, zgodnie z żądanymi datami, z wyjątkiem (...) czerwca 1998 r. - brak danych.

Ad. 7 Informacje na temat komórek organizacyjnych w strukturze (...) określa Regulamin Organizacyjny (...), którego tekst jest publikowany w BIP (należy wpisać odpowiednio numer aktu i rok podjęcia).

Ad. 8 przekazano dane dotyczące Teleinformatycznego Centrum (...).

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Prezydenta W. w zakresie punktów (...), (...), (...), (...) i (...) oraz częściowo pkt (...) wniosku strona skarżąca wniosła o stwierdzenie, że organ pozostaje w bezczynności w tym zakresie i zobowiązanie organu do udzielenia informacji w tym zakresie, zarzucając naruszenie:

1. art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej przez nieudzielenie informacji dotyczących funkcjonariuszy publicznych w zakresie punktów (...) i (...) wniosku,

2. art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej przez nieudzielenie informacji dotyczących nagród pracowników w zakresie punktu (...) wniosku, pomimo że jest to informacja o wydatkowaniu środków publicznych,

3. art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej przez nieudzielenie informacji w zakresie punktu (...) i (...) oraz częściowo (...) (stan na dzień (...) czerwca 1998 r.),

4. art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej przez brak wydania rozstrzygnięcia w formie decyzji,

5. art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, ponieważ brak jest podstaw do przyjęcia, że wysokość wynagrodzeń, dodatków do pensji oraz nagród dla funkcjonariusza publicznego nie podlega ujawnieniu,

6. art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. h ustawy o dostępie do informacji publicznej, ponieważ udostępnieniu podlega informacja o majątku publicznym, w tym o ciężarach publicznych (punkt (...), (...) i (...)),

7. art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, ponieważ żądanie nie dotyczyło wskazania rocznych zarobków Sekretarza (...),

8. art. 23 ust. 1 i art. 26 pkt 3 ustawy o związkach zawodowych przez uniemożliwienie stronie skarżącej sprawowania kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy w (...),

9. art. 7 k.p.a., ponieważ organ nie udzielił w ustawowym terminie informacji publicznej,

10. art. 6 k.p.a., ponieważ organ nie udzielił w ustawowym terminie informacji publicznej,

11. art. 8 ust. 1 k.p.a., ponieważ organ nie udzielił w ustawowym terminie informacji publicznej,

12. art. 9 k.p.a., ponieważ organ nie udzielił w ustawowym terminie informacji publicznej,

13. art. 2 i art. 7 Konstytucji RP, ponieważ organ nie udzielił informacji publicznej, Organ dopuścił się również błędu w ustaleniach faktycznych przez przyjęcie, że stanowisko M. M. nie należy do kategorii stanowisk związanych z pełnieniem funkcji publicznych. Nie można przyjąć, że osoba ta wykonuje wyłącznie czynności usługowe.

W odpowiedzi na skargę Prezydent W. wniósł o oddalenie skargi. Informacja żądana w punkcie (...) wniosku dotyczy danych wrażliwych, które podlegają ochronie na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO), gdyż dotyczą danych zdrowotnych poszczególnych pracowników i tym samym nie podlegają ustawowej definicji informacji publicznej. Zapytania w punkcie (...) i (...) wniosku, dotyczące przebiegu zatrudnienia pracownika (...) jako sfery ad personam, dotyka obszaru prywatnych informacji o pracowniku i nie ma na celu uzyskania informacji, dotyczącej środków wydatkowanych z budżetu Gminy. Również zapytanie w punkcie (...) wniosku, dotyczące historii wynagrodzenia spersonalizowanego pracownika, a tym samym jego jakości pracy i kariery zawodowej jako sfery ad personam, dotyka obszaru prywatnych informacji o pracowniku i nie ma na celu uzyskania informacji, dotyczącej środków wydatkowanych z budżetu Gminy. Natomiast dostęp do danych z Regulaminów Organizacyjnych, których integralną częścią jest etatyzacja, zawierająca ilości żądanych kierowniczych stanowisk urzędniczych, ma każdy obywatel za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej (...). Poza tym strona jako organizacja związkowa ma dostęp do Regulaminów Organizacyjnych (...) w systemie (...). Organ udzielił również odpowiedzi na punkt (...) wniosku, odsyłając do strony internetowej BIP (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2107 z późn. zm.) w związku z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej "p.p.s.a."), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Wspomniana kontrola sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Obejmuje ona m.in. orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 (art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a.). W myśl art. 149 § 1 p.p.s.a., Sąd uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy, zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Kwestie związane z udostępnianiem informacji publicznej unormowane zostały w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330; dalej "u.d.i.p."). W myśl art. 1 ust. 1 u.d.i.p. każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Katalog podmiotów zobowiązanych do jej udostępniania określa art. 4 u.d.i.p., wymieniając przede wszystkim jako obowiązanych do udostępniania informacji publicznej władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne. Przykładowe wyliczenie informacji posiadających charakter informacji publicznej zawiera art. 6 ust. 1 u.d.i.p. Jedną z ustawowych form dostępu do informacji publicznej jest jej udostępnienie na wniosek zainteresowanego podmiotu (art. 7 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 10 ust. 1 u.d.i.p.). W takiej sytuacji udostępnienie informacji publicznej powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2 (art. 13 ust. 1 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, o której stanowi art. 16 u.d.i.p. W przypadku, gdy wnioskowane informacje nie stanowią informacji publicznej, a także wówczas gdy adresat wniosku nie dysponuje żądanymi informacjami, powinien powiadomić o tym wnioskodawcę pisemnie.

Z bezczynnością organu mamy do czynienia wówczas, gdy w zakreślonym ustawą terminie adresat wniosku nie udostępnia wnioskowanej informacji, ani też nie wydaje decyzji administracyjnej o odmowie jej udostępnienia.

Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, w tym między innymi o sprawach wymienionych w art. 6 ust. 1, czyli wytworzona przez szeroko rozumiane władze publiczne oraz inne podmioty, które tę władzę realizują lub gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa, w zakresie swoich kompetencji. Użyte w art. 6 ust. 1 u.d.i.p. wyrażenie "w szczególności" oznacza, że ustawodawca określił jedynie w sposób przykładowy katalog spraw uznanych za informację publiczną. Przy tak szerokim rozumieniu pojęcia informacji publicznej w judykaturze słusznie sprecyzował się pogląd, że za informację publiczną należy uznać informację wytworzoną przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które wykonują funkcje publiczne lub gospodarują mieniem publicznym, jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone (por. wyrok NSA z dnia 30 października 2002 r., sygn. akt II SA 1956/02).

W ocenie Sądu informacją publiczną jest również informacja żądana przez stronę skarżącą w punkcie (...) wniosku. Strona skarżąca w punkcie (...) wniosku zwróciła się o udzielenie informacji o ilości pracowników (...), z którymi rozwiązano umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony na podstawie art. 53 § 1 pkt 1 lit. b Kodeksu pracy, w okresie od dnia (...) stycznia 2016 r. do dnia (...) marca 2019 r., ze wskazaniem daty rozwiązania umowy o pracę oraz nazwy komórki Urzędu, w której dany pracownik wykonywał swoje obowiązki. Stosownie do art. 53 § 1 pkt 1 lit. b Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową. Skoro strona żądała podania daty rozwiązania umowy o pracę i nazwy komórki organizacyjnej, bez podawania danych osobowych pracownika, to są to informacje o zasadach funkcjonowania organu władzy publicznej, jakim jest (...), do których należą m.in. informacje o zasadach naboru kandydatów do zatrudnienia, jak i informacje o zasadach stosowanych przy zwalnianiu pracowników (art. 6 ust. 1 pkt 3 u.d.i.p.). Ujawnienie żądanych informacji, bez podawania danych osobowych pracowników, nie naruszy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO Wobec powyższego Sąd zobowiązał organ do załatwienia wniosku skarżącego w zakresie punktu (...).

W punkcie (...) i (...) wniosku strona skarżąca zwróciła się o informację o wysokości wynagrodzeń, dodatków oraz nagród trzech pracowników (...) W., wymienionych z imienia i nazwiska: Dyrektora Wydziału (...), Sekretarza (...) i Głównego Specjalisty Wydziału (...). W tym zakresie skład orzekający podziela stanowisko prezentowane w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, że informacje dotyczące kwot wynagrodzeń, jak i składników tych wynagrodzeń pracowników urzędów państwowych, finansowanych ze środków publicznych za wykonywanie funkcji publicznych, stanowią informację publiczną, niezależnie od tego, czy są to stałe elementy wynagrodzenia, czy też fakultatywne lub uznaniowe. Zgodnie bowiem z zasadą wyrażoną w art. 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) gospodarka środkami publicznymi jest jawna (por. wyroki WSA w Krakowie z dnia: 26 czerwca 2013 r., sygn. akt II SAB/Kr 52/13 i z dnia 5 czerwca 2013 r., sygn. akt II SAB/Kr 41/13). Wniosek strony skarżącej został skierowany do podmiotu wykonującego zadania publiczne, a żądana informacja stanowi informację publiczną, ponieważ dotyczy zasad funkcjonowania organu władzy publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3 u.d.i.p.) w odniesieniu do ciężarów publicznych ponoszonych na utrzymanie aparatu administracyjnego (art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. h u.d.i.p.).

Skład orzekający w niniejszej sprawie podziela stanowisko sądów administracyjnych, że podział informacji dotyczących wynagrodzeń i ich składników oraz nagród, na informację publiczną i na informację o charakterze niepublicznym w zależności od statusu hierarchicznego (stanowiskowego, funkcyjnego) osób, pobierających wynagrodzenia i nagrody należy uznać za niedopuszczalny na wstępnym etapie ustosunkowywania się do wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Nie ulega bowiem wątpliwości, że tylko kryterium stanowiskowe, czyli czy jest to funkcja kierownicza, czy też niesamodzielna i podporządkowana osobie funkcyjnej, nie może różnicować charakteru samych danych, o których udostępnienie zwraca się podmiot zainteresowany. Jeżeli mamy bowiem do czynienia z danymi spełniającymi kryteria informacji publicznej to ten status ma charakter obiektywny względem zarówno tego, któremu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, jak też przedmiotu żądanej informacji publicznej. W tym miejscu zauważyć należy, iż dopiero w drugim etapie rozpoznawania wniosku podmiot zobowiązany może ograniczyć lub odmówić udostępnienia informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (art. 5 ust. 2 u.d.i.p.). Ograniczenie to nie dotyczy jednak informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Dopiero na tym etapie możliwe jest badanie, czy zachodzą podstawy do ochrony prywatności pracowników, a w przypadku pozytywnej oceny - czy nie są to osoby pełniące funkcje publiczne i informacje mają związek z pełnieniem tych funkcji albo też osoby, które zrezygnowały z prawa do ochrony prywatności. W sytuacji uznania, że udostępnienie wnioskowanych informacji nie jest możliwe z powodu zaistnienia którejkolwiek z wyżej wskazanych przesłanek wyłączających dostęp do informacji publicznej, wówczas organ powinien odmówić udostępnienia informacji w formie decyzji administracyjnej - art. 16 u.d.i.p. (por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2018 r., sygn. akt IV SAB/Wr 126/18).

Powyższe uwagi dotyczą również informacji żądanej w punkcie (...) wniosku odnośnie udostępnienia listy wszystkich pracowników (...), którzy otrzymali nagrody w okresie od dnia (...) stycznia 2010 r. do dnia (...) marca 2019 r.

Tymczasem podmiot zobowiązany uznał, że informacje żądane w punktach (...) i (...) wniosku nie stanowią informacji publicznej, ponieważ ujawnieniu podlegają tylko kwoty wydatkowane na konkretne stanowisko w jednostce samorządowej. Natomiast że informacje żądane w punktach (...) wniosku nie stanowią informacji publicznej, ponieważ dotyczą oceny pracowników. Jak już powyżej wyjaśniono kwestie dotyczące ciężarów publicznych, w tym wydatków ze środków publicznych na wynagrodzenia stanowią informację publiczną, podlegającą jednak ograniczeniu z uwagi na prywatność osoby fizycznej. Ponadto w przypadku Dyrektora Wydziału i Sekretarza (...) organ nie zaprzeczył, że osoby te pełnią funkcje publiczne, co uczynił w przypadku Głównego Specjalisty, przy czym nie zamieścił żadnego uzasadnienia faktycznego i prawnego dla przyjęcia, że osoba ta nie pełni funkcji publicznych, ogólnie powołując się na zakres czynności tej osoby.

Nieujawnienie żądanych we wniosku strony skarżącej informacji publicznych oznacza, że organ udzielając odpowiedzi uchybił obowiązkowi terminowego udzielenia pełnej informacji publicznej zawartej we wniosku z dnia (...) kwietnia 2019 r. Z tych względów należy stwierdzić, że podmiot zobowiązany pozostaje w bezczynności w rozpoznaniu wniosku strony skarżącej, bowiem do dnia orzekania w niniejszej sprawie nie zadziałał we właściwej formie, a mianowicie - nie udzielił żądanych informacji (czynność materialno-techniczna) bądź uznając, że informacja nie może być w tej części udzielona - nie wydał decyzji o odmowie jej udostępnienia, naruszając art. 1 ust. 1, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 oraz art. 13 ust. 1 u.d.i.p.

Natomiast nieuzasadnione są zarzuty strony skarżącej odnośnie nieudzielenia informacji żądanej w punkcie (...) wniosku oraz częściowo w punkcie (...) wniosku (według stanu na dzień (...) czerwca 1998 r.). Informacje te wynikają bowiem z Regulaminów Organizacyjnych (...), których integralną częścią jest etatyzacja, zawierająca ilości żądanych kierowniczych stanowisk urzędniczych, a dostęp do nich ma każdy obywatel za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej (...). W BIP - ie zamieszczone zostały uchwały wraz z treścią Regulaminów Organizacyjnych oraz zmiany wprowadzone do tych Regulaminów, co umożliwia ustalenie treści Regulaminów na konkretny dzień. Stosownie do art. 10 ust. 1 u.d.i.p. udostępniana jest tylko informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej. Jak wskazał organ, strona jako organizacja związkowa ma dostęp do Regulaminów Organizacyjnych (...) również w systemie (...).

Należy podnieść, iż odniesienia do uregulowań art. 23 ust. 1, art. 26 pkt 3 czy też do art. 28 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia skargi, gdyż podstawą żądania wnioskodawcy udostępnienia informacji nie były uprawnienia związane z działalnością związku zawodowego, lecz wyrażone w treści art. 2 ust. 1 u.d.i.p. powszechne prawo dostępu do informacji publicznej.

Nieuzasadniony jest również zarzut naruszenia art. 6, art. 7, art. 8 ust. 1 i art. 9 k.p.a., ponieważ zgodnie z art. 16 ust. 2 u.d.i.p. przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się tylko do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Z tych względów Sąd, działając na mocy art. 149 § 1 pkt 1 p.p.s.a., w pkt I sentencji wyroku stwierdził bezczynność organu w rozpoznaniu wniosku w zakresie punktów (...), (...), (...) i (...) oraz w pkt II sentencji wyroku zobowiązał organ do rozpoznania wniosku strony skarżącej wniosku w zakresie punktów (...), (...), (...) i (...). Stwierdzona bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, gdyż w istocie wynikała ona z błędnej interpretacji przez organ przepisów u.d.i.p., wobec czego, na podstawie art. 149 § 1a p.p.s.a., orzeczono jak w pkt III sentencji wyroku. Oddalono na podstawie art. 151 p.p.s.a. dalej idącą skargę odnośnie punktu (...) i (...) w zaskarżonej części (pkt IV sentencji wyroku).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.