Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2979057

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2020 r.
IV SAB/Wr 145/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kamieniecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. N. na bezczynność Prezesa A w J. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 5 lutego 2020 r. G. N. (dalej skarżący) wniósł skargę na bezczynność Prezesa A w J. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. W wykonaniu zarządzeń Przewodniczącego Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 marca 2020 r., skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych oraz do usunięcia braków formalnych skargi poprzez oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku adresu do doręczeń - w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma, pod rygorem odrzucenia skargi. Wskazane wezwania zostały doręczone skarżącemu drogą elektroniczną w dniu 28 kwietnia 2020 r. (urzędowe poświadczenia odbioru - k.26 i 27 akt sądowych). Skarżący nie uiścił wpisu sądowego od skargi, nie uzupełnił także pozostałych braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 zd. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej zwanej dalej: p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3). Zgodnie z art. 46 § 2 pkt 1 lit. a p.p.s.a. gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń lub siedziby i adresów stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. W myśl art. 49 § 1 p.p.s.a., jeśli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Taka zaś sytuacja zachodzi w przypadku pisma procesowego szczególnego rodzaju, jakim jest skarga, gdyż konsekwencją nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi jest jej odrzucenie (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.). Z akt sprawy wynika, że zarówno przesyłka zawierająca odpis zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi jak i wezwanie do wskazania miejsca zamieszkania zostały doręczone stronie skarżącej w dniu 28 kwietnia 2020 r. Siedmiodniowy termin do uzupełnienia wszystkich braków skargi upływał zatem w dniu 5 maja 2020 r. (wtorek). Tymczasem, jak wynika z akt sprawy, skarżący w zakreślonym terminie nie uzupełnił zarówno braków fiskalnych jak i formalnych skargi. Okoliczność ta, stosownie do powołanych na wstępie przepisów art. 220 § 1 i 3 oraz 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 46 § 2 pkt 1 lit. a p.p.s.a., skutkuje odrzuceniem skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.