Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1098439

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 15 marca 2011 r.
IV SAB/Wr 14/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. L. na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w J. w przedmiocie wypłacenia równoważnika za remont lokalu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 8 stycznia 2011 r. R. L. złożył do Komendanta Powiatowego Policji w J. skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, na bezczynność organu w przedmiocie wypłacenia równoważnika pieniężnego za remont lokalu. Skarżący wniósł również o ukaranie komendanta karą grzywny za uchylanie się od wypłaty tego równoważnika.

Zarządzeniem z dnia 14 lutego 2011 r. ze sprawy o sygnaturze IV SAB/Wr 14/11 została wydzielona sprawa o ukaranie Komendanta grzywną za uchylanie się od wypłacenia równoważnika za remont lokalu.

W odpowiedzi na skargę Komendant Powiatowy w J. wniósł o odrzucenie, wyjaśniając w uzasadnieniu, że skarżący nie wyczerpał przewidzianego w art. 37 k.p.a. trybu zażaleniowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 52 § 1 p.p.s.a., skargę (w tym także skargę na bezczynność) można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wyczerpanie trybu zaskarżenia w stadium administracyjnym jest warunkiem dopuszczalności skargi np. (postanowienie NSA z dnia 14 marca 1999 r. w sprawie III SA 7254/98 - Lex nr 43843). Wniesienie skargi na bezczynność organu jest dopuszczalne i możliwe wówczas, gdy strona wyczerpała tryb przewidziany w art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, bowiem zażalenie, o którym mowa w podanym przepisie, jest równoznaczne ze środkiem odwoławczym w rozumieniu art. 52 § 1 p.p.s.a. i spełnia kryterium "wyczerpania środków zaskarżenia" w rozumieniu art. 52 § 2 cyt. ustawy.

Przepis art. 37 k.p.a. wprost stanowi, iż na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub ustalonym w myśl art. 36 k.p.a. służy stronie zażalenie do organu wyższego stopnia. Zaś art. 52 § 2 p.p.s.a. dając definicję "wyczerpania środków zaskarżenia" stanowi, że należy pod tym pojęciem rozumieć sytuacje, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia taki, jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. Przepis ten wyraża zasadę, że postępowanie sądowoadministracyjne nie powinno zastępować postępowania administracyjnego, a zatem nie może zostać wszczęte dopóki toczy się postępowanie administracyjne. Strony powinny dochodzić swoich praw w pierwszej kolejności w toku postępowania administracyjnego. Wymóg "wyczerpania środków zaskarżenia" ma merytoryczny, a nie formalny charakter, co oznacza, że w każdym wypadku stwierdzenia braku spełnienia takiej przesłanki sąd administracyjny jest zobowiązany skargę odrzucić z powodu jej niedopuszczalności.

W sprawie niniejszej sprawie Sąd na podstawie akt administracyjnych oraz odpowiedzi na skargę, którą przysłał Komendant Powiatowy Policji w J., uznał, że nie został wyczerpany tryb zażaleniowy konieczny do wniesienia skargi na bezczynność organu. Za takie wezwanie nie można było uznać pismo skarżącego z dnia 2 grudnia 2010 r. nazwane "APEL" skierowane do Prezesa Rady Ministrów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Komendanta Głównego Policji, Prezesa Sądu Najwyższego, Prokuratora Generalnego, Dyrektora ZER MSWiA, Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego, NSZZ Policjantów oraz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji - dołączone do skargi.

Mając powyższe na uwadze z mocy art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a skarga jako niedopuszczalna podlegała odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.