Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722659

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 4 września 2019 r.
IV SAB/Wr 138/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 4 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy skargi D. J. W. na przewlekłość postępowania Marszałka Województwa D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

D. J. W. (dalej: skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na opisaną w sentencji przewlekłość postępowania Marszałka Województwa D. Skarga została wniesiona za pomocą komunikacji elektronicznej.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 16 lipca 2019 r. Sąd wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 złotych od skargi zaś zarządzeniem z tego samego dnia także do oznaczenia miejsca zamieszkania, a w razie jego braku adresu do doręczeń. Powyższe zarządzenia zawierały pouczenie, że należy je wykonać w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania zostały skierowane na elektroniczny adres skarżącego wskazany w skardze. Dokument zawierający wymienione wezwania został uznany za doręczony skarżącemu w dniu 21 lipca 2019 r. (urzędowe poświadczenie doręczenia UPD - k. 20 akt sądowych).

Do czasu wydania niniejszego postanowienia skarżący nie uiścił wymaganego wpisu ani nie uzupełnił braku formalnego skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3a skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania wnoszone w formie dokumentu elektronicznego, od których pomimo wezwania nie została uiszczona opłata, o której mowa w art. 235a, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Zgodnie zaś z art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga musi odpowiadać wymaganiom stawianym przez art. 46 p.p.s.a. wszystkim pismom w postępowaniu sądowym (tj. powinna zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma; osnowę wniosku lub oświadczenia, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników) oraz zawierać dodatkowe elementy określone w art. 57 § 1 pkt 1-3 p.p.s.a. (wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego). Zgodnie z art. 46 § 2 p.p.s.a. gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania, a w razie jego braku - adresu do doręczeń (...).

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym przyjęto, że jeżeli warunki formalne skargi nie zostaną spełnione, skarżący winien być w trybie art. 49 § 1 p.p.s.a. wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi - art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. (zob. wyrok NSA z dnia 23 kwietnia 2010 r., I OSK 7/10, publ. LEX nr 578341 oraz internetowa Centralna Baza Orzecznictwa Sądów Administracyjnych).

W niniejszej sprawie skarżący wniósł skargę za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wobec tego wezwania do uiszczenia wpisu od skargi oraz uzupełnienia braku formalnego skargi zostały skierowane na elektroniczny adres skarżącego wskazany w skardze. Dokument został uznany za doręczony skarżącemu w dniu 21 lipca 2019 r. (urzędowe poświadczenie doręczenia UPD - k. 20 akt sądowych).

Skoro odbioru dokumentów - wezwań do uiszczenia wpisu od skargi i uzupełnienia braku skargi dokonano w dniu 21 lipca 2019 r. (niedziela) to termin do wykonania wezwań Sądu upływał z dniem 29 lipca 2019 r. (poniedziałek) zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 i 2 p.p.s.a.

Wobec nieuzupełnienia, w zakreślonym terminie, wymaganego wpisu od skargi oraz wymogu formalnego skargi na podstawie art. 220 § 3a oraz art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. wniesiona skarga podlegała odrzuceniu, co orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.