Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722984

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 września 2019 r.
IV SAB/Wr 123/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogumiła Kalinowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 24 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na bezczynność (...) Sp. z o.o. z/s w R. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 30 stycznia 2019 r. A.K. (dalej: strona, skarżący) złożył skargę na opisaną w sentencji bezczynność (...) Sp. z o.o. z/s w R.

Zarządzeniem z dnia 26 lipca 2019 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez podanie numeru PESEL skarżącego. Wezwanie zawierało pouczenie, że czynności powyższych należy dokonać w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało odebrane osobiście przez skarżącego w dniu 31 lipca 2019 r. (k. 41 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 w związku z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a., skarga - o ile jest pierwszym pismem w sprawie - powinna zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych skargi, przewodniczący wzywa stronę do uzupełnienia skargi w terminie siedmiu dni. Skarga, której braków formalnych strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie, podlega odrzuceniu (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.). Wymaga podkreślenia, że określony w art. 49 § 1 p.p.s.a. siedmiodniowy termin przewidziany na uzupełnienie braków formalnych pisma, jest terminem ustawowym, a zatem nie może być skracany ani przedłużany. Tym samym również uzupełnienie braków formalnych skargi z naruszeniem terminu skutkuje powstaniem po stronie sądu obowiązku odrzucenia skargi.

W realiach niniejszej sprawy wezwanie Sądu doręczono skarżącemu w dniu 31 lipca 2019 r., a zatem siedmiodniowy termin przewidziany na uzupełnienie braków formalnych skargi upłynął z dniem 7 sierpnia 2019 r. W wyznaczonym terminie skarżący nie nadesłał jednak swojego numeru PESEL, stanowiącego w świetle przytoczonych wyżej przepisów, element formalny skargi. Okoliczność ta uniemożliwiała nadanie sprawie prawidłowego biegu i obligowała Sąd do odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., o czym orzeczono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.