Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2041665

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 16 grudnia 2015 r.
IV SAB/Wr 119/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Tadeusz Kuczyński.

Sędziowie: WSA Lidia Serwiniowska (sprawozdawca), NSA Jolanta Sikorska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi Z. R. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 30 grudnia 2014 r. o weryfikację postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...), nr (...) oddala skargę w całości.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 27 stycznia Z. R. (dalej: skarżący) wystąpił w oparciu o art. 37 § 1 k.p.a. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. (Kolegium) z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa polegającego na odmowie "weryfikacji w trybie art. 154 k.p.a." postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) utrzymującego w mocy postanowienie Kolegium z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną Kolegium nr (...) z dnia (...) sierpnia 2013 r. utrzymującą w mocy decyzję działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta W., Kierownika Zespołu Terenowej Pomocy Socjalnej nr (...) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. z dnia (...) maja 2013 r. nr (...) w sprawie odmowy udzielenia pomocy w postaci zasiłku celowego na opłacenie energii elektrycznej, zakupu pralki automatycznej, remont mieszkania, zakup ciepłej odzieży, butów, spodni, koszulki i kurtki zimowej. W uzasadnieniu żądania podał, że w dniu 26 stycznia 2015 r. doręczono mu postanowienie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) stycznia 2015 r., w którym to wyłączył on z urzędu wszystkich członków Kolegium od rozpoznania podania z dnia 30 grudnia 2014 r. o zmianę postanowień w trybie art. 154 k.p.a. Skarżący stwierdził, że Kolegium niezasadnie uchyla się "od czynności kierując się jedynie wygodą i dowolnością w orzekaniu a nie przepisami prawa".

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. postanowieniem z dnia (...) lutego 2015 r. (...) uznało przedmiotowe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa za nieuzasadnione.

Skarżący złożył skargę z dnia 3 marca 2015 r. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L., w tym samym dniu, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. Zespół Terenowej Pomocy Socjalnej Nr (...) Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej we W. za pismem z dnia 4 marca 2015 r., Nr (...) przesłał do Kolegium ww. skargę (data wpływu - 12 marca 2015 r.). Następnie skarżący złożył za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. Zespół Terenowej Pracy Socjalnej Nr (...) z dnia 11 marca 2015 r. zatytułowane "Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. w przedmiocie weryfikacji orzeczeń w trybie art. 154 k.p.a. po wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 37 k.p.a.",które stanowi uzupełnienia skargi z dnia 3 marca 2015 r. W dniu 11 marca 2015 r. organ przesłał powyższe pismo do Kolegium (data wpływu -16 marca 2015 r.).

W złożonej skardze skarżący domaga się ze strony Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. weryfikacji, w trybie art. 154 k.p.a. postanowienia Kolegium z dnia (...) listopada 2014 r. (...) utrzymujące w mocy postanowienie tegoż organu z dnia (...) października 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną Kolegium nr (...) z dnia (...) sierpnia 2013 r. utrzymującą decyzję organu I instancji z dnia (...) maja 2013 r. nr (...) w sprawie odmowy udzielenia pomocy w postaci zasiłku celowego.

Skarżący stwierdził, że odmowa weryfikacji postanowienia z dnia (...) listopada 2014 r. "podyktowana jest matactwem procesowym i rozmyciem odpowiedzialności za decyzję, jakie organ do tej pory w sprawie wydał oraz ma na celu dalsze skomplikowanie sprawy w jej wyjaśnieniu i doprowadzenie do przewlekłości w postępowaniu, gdyż organ administracyjny tak jak każdy obywatel odpowiada za swe czyny osobiście i nie może tej odpowiedzialności scedować na innego". Ponadto skarżący wskazał, iż wniesienie wniosku w jednym z trybów przewidzianych art. 56 p.p.s.a. powoduje zawieszenie postępowania sądowo administracyjnego i obliguje organ do podjęcia czynności na wniosek (...).

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. wniosło o jej oddalenie. Organ podnosi, że w piśmie z dnia 30 grudnia 2014 r. (data wpływu do Kolegium 9 stycznia 2015 r.) skarżący wystąpił z wnioskiem o zmianę w trybie art. 54 § 1 k.p.a. postanowienia ostatecznego z dnia (...) listopada 2014 r. (...). Postanowieniem z dnia (...) stycznia 2011 r. (...) Prezes Kolegium wyłączył członków tegoż organu od udziału w postepowaniu z wniosku skarżącego z dnia 30 grudnia 2014 r. o zmianę na podstawie art. 154 § 1 k.p.a. postanowienia z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...). Z kolei postanowieniem z dnia (...) lutego 2015 r. (...) Minister Administracji i cyfryzacji wyznaczył Samorządowe Kolegium Odwoławcze w J. do załatwienia ww. sprawy.

W świetle powyższych uregulowań prawnych następstwem wyłączenia członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. była utrata przez ten organ zdolności do załatwienia sprawy administracyjnej, a w konsekwencji wyznaczenie przez Ministra innego Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w tym przypadku Kolegium w J. do załatwienia tej sprawy.

Kolegium stwierdziło, że skarga w zakreślonym stanie faktycznym i prawnym spawy jest nieuzasadniona skoro właściwym (kompetencyjnym) do załatwienia sprawy z wniosku skarżącego z dnia 30 grudnia 2014 r. było Kolegium w J.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Przedmiotem skargi jest bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. w załatwieniu wniosku z dnia 30 grudnia 2014 r. (data wpływy do Kolegium - 9 stycznia 2015 r.) w sprawie zmiany w trybie art. 154 § 1 k.p.a. postanowienia Kolegium z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...).

W odniesieniu do skargi na bezczynność organ przedmiotem sądowej kontroli nie jest określony akt lub czynność organu administracji lecz ich brak, w sytuacji gdy organ miał obowiązek podjąć działanie w danej formie i w określonym przez prawo terminie. Instytucja skargi na bezczynność organu ma bowiem na celu ochronę praw strony poprzez doprowadzenie do wydania rozstrzygnięcia w sprawie. Zauważyć należy, że badanie zasadności skargi na bezczynność organu dokonywana jest przez Sąd na podstawie stanu faktycznego i prawnego istniejącego w dniu wydania orzeczenia sądowego.

Z okoliczności faktycznych sprawy wynika, że skarżący zwrócił się do Kolegium z wnioskiem z dnia 30 grudnia 2014 r. (data wpływu do organu - 9 stycznia) o zmianę w trybie art. 154 § 1 k.p.a. postanowienia tegoż organu z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...).

Postanowieniem z dnia (...) stycznia 2015 r. (...) Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. wyłączył członków Kolegium od udziału w postępowaniu wniosku, o którym mowa wyżej.

W tym stanie rzeczy Minister Administracji i Cyfryzacji postanowieniem z dnia (...) lutego 2015 r. (...) nie wyznaczył do załatwienia niniejszej sprawy Samorządowe kolegium Odwoławcze w J.

Skarga nosi datę 3 marca 2015 r., i w dniu tym została wniesiona do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W.

Skarżący pismem z dnia 11 marca 2015 r. uzupełnił powyższą skargę.

Uwzględniając powyższe Sąd nie stwierdził po stronie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. bezczynności w sprawie opisanego wyżej wniosku skoro właściwym do załatwienia spawy było Samorządowe Kolegium Odwoławcze w J.

Z tych powodów, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 153, poz. 1270 z późn. zm.), Sąd skargę oddalił. Wniosek o zawieszenie postępowania zawarty w skardze nie zostanie w ogóle uzasadniony.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.