IV SAB/Wr 115/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2774653

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2019 r. IV SAB/Wr 115/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ireneusz Dukiel.

Sędziowie WSA: Ewa Kamieniecka, Lidia Serwiniowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale IV na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 20 listopada 2019 r. sprawy ze skargi D. F. na bezczynność Burmistrza Gminy M. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I. zobowiązuje Burmistrza Gminy M. do rozpoznania wniosku skarżącej z dnia (...) lutego 2019 r., w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku;

II. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

III. zasądza od Burmistrza Gminy M. na rzecz skarżącej kwotę 100,00 (słownie: sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) kwietnia 2019 r. D. F. (dalej: skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na bezczynność Burmistrza Gminy M. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, w której zażądała o:

1) zobowiązanie Burmistrza Gminy M. do udzielenia żądanej informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia akt organowi,

2) zobowiązanie Burmistrza Gminy M. do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego niezałatwienia sprawy w terminie,

3) zasądzenie do organu na rzecz skarżącej kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi skarżąca podała, że w dniu (...) lutego 2019 r. złożyła do organu wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci rocznych sprawozdań (...) aby zapoznać się z sytuacją finansową gminy M.

Wskazała, że do dnia złożenia niniejszej skargi organ administracji publicznej nie udostępnił żądanej informacji jak również nie wydał decyzji odmownej, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, czym naruszył ustawowy 14 - dniowy termin wskazany w art. 13 ust. 1 ustawy. Termin ten minął (...) marca 2019 r. Jednocześnie skarżąca nie otrzymała informacji, o której mowa w art. 13 ust. 2, 15 ust. 2.

Sąd dwukrotnie wzywał Burmistrza Gminy M. do udzielenia odpowiedzi na skargę i nadesłania kompletnych akt administracyjnych sprawy, jednakże organ zaniechał tej czynności.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następujące:

Zgodnie z art. 1 § 1 i art. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2107) sprawuje wymiar sprawiedliwości min. poprzez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem. Przy czym po myśli art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) dalej p.p.s.a. orzeka w sprawach skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a.

Przedmiotem niniejszej skargi jest bezczynność Burmistrza Gminy M. w udostępnieniu informacji publicznej określonej we wniosku z dnia (...) lutego 2019 r. dotyczącej udostępnienia rocznych sprawozdań (...).

Przez bezczynność należy rozumieć sytuacje, w której dany podmiot, mimo ciążącego na nim obowiązku, w terminie ustalonym przez obowiązujące przepisy nie podjął jakichkolwiek czynności w sprawie lub gdy wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, lecz nie zakończył go wydaniem w terminie stosownego aktu lub nie podjął właściwej czynności. Wniesienie skargi na tak rozumianą bezczynność jest uzasadnione nie tylko w razie niedotrzymania terminu załatwienia sprawy, ale także i w przypadku odmowy wydania aktu mimo istnienia w tym względzie ustawowego obowiązku, choćby organ mylnie ocenił, że załatwienie sprawy nie wymaga wydania aktu. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) dalej u.d.i.p. w kompleksowy sposób reguluje procedurę dostępu do informacji publicznej.

W myśl art. 4 ust. 1 u.d.i.p. zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej są w szczególności organy władzy publicznej. W świetle tego nie budzi wątpliwości Sądu, że Burmistrz Gminy M. jest organem władzy publicznej na szczeblu samorządowym, w związku z czym jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania informacji publicznej będących w jego posiadaniu.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.d.i.p. każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie w niej określonym. Z kolei przepis art. 6 ust. 1 u.d.i.p. określa przykładowy katalog informacji i dokumentów, które stanowią informację publiczną. Katalog ten ma charakter przykładowy i niepełny.

Art. 6 ust. 1 pkt 3 i 5 lit. c u.d.i.p. przewiduje, że udostępnieniu podlegają informacje publiczne, w szczególności o majątku publicznym, w tym o majątku jednostek samorządu terytorialnego (...). Ustawa przewiduje różne sposoby udostępniania informacji publicznej, wymienione w art. 7 ust. 1. Jednym z nich jest udostępnienie informacji na wniosek (art. 10 u.d.i.p.).

Według art. 13 ust. 1 u.d.i.p. udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

Jeśli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie, określonym w ust. 1 podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku (ust. 2).

Ustawa nie przewiduje żadnej szczególnej formy udzielenia informacji publicznej. Udostępnienie informacji następuje w formie czynności materialno - technicznej. Jeżeli natomiast żądanie nie dotyczy informacji publicznej podmiot zobowiązany powinien powiadomić pisemnie podmiot żądający udostępnienia informacji, że jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. Formę decyzji ustawodawca przewidział w art. 16 ust. 1 i 2 u.d.i.p. dla odmowy udostępnienia informacji publicznej w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 u.d.i.p. Do decyzji, o których mowa w ust. 1 stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt rozpatrywanej sprawy Sąd stwierdził, że wniosek skarżącej z dnia (...) lutego 2019 r. nie został załatwiony w żaden z opisanych sposobów.

W tym stanie rzeczy Sąd na podstawie art. 149 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w pkt I wyroku. Konsekwencją tego rozstrzygnięcia Sądu jest konieczność rozpatrzenia i załatwienia wniosku skarżącej z dnia (...) lutego 2019 r.

Jednocześnie w kontrolowanej sprawie, z uwagi na brak jakiejkolwiek reakcji organu na pismo z dnia (...) lutego 2019 r., w tym również po wniesieniu skargi, Sąd stwierdził w pkt II wyroku, na podstawie art. 149 § 1a p.p.s.a., że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Odnośnie żądania zawartego w pkt 2 skargi wyjaśnić należy, że tego rodzaju sprawa nie mieści się w ustawowych kompetencjach sądu administracyjnego.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 200 p.p.s.a.

M.K. 3 grudnia 2019 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.