Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780467

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 listopada 2010 r.
IV SAB/Wa 99/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska- Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej M. M. i M. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2010 r., sygn. akt IV SAB/Wa 99/10 oddalającego skargę na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji postanawia:

1)

odrzucić skargę kasacyjną;

2)

zwrócić skarżącym kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 7 września 2010 r., sygn. akt IV SAB/Wa 99/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M. M. i M. M. na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji.

Pismem z dnia 18 listopada 2010 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) M. M. i M. M. reprezentowani przez r.pr. J. P. wnieśli skargę kasacyjną od powyższego wyroku Sądu z dnia 7 września 2010 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Jak wynika z akt sprawy odpis wyroku wraz z uzasadnieniem pełnomocnik strony skarżącej odebrał w dniu 18 października 2010 r., trzydziestodniowy termin na złożenie skargi kasacyjnej upłynął z dniem 17 listopada 2010 r. Skarga kasacyjna została nadana w urzędzie pocztowym w dniu 18 listopada 2010 r.

Zgodnie z art. 178 P.p.s.a, wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Z powyższych względów Sąd na podstawie przepisu art. 178 w związku z art. 177 § 1 i art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.