Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 646714

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2009 r.
IV SAB/Wa 95/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Marian Wolanin.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. z siedzibą w P. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowe,

2.

zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. na rzecz skarżącego - R. z siedzibą w P. - kwotę 357 (trzystu pięćdziesięciu siedmiu) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 11 maja 2009 r. pełnomocnik R. z siedzibą w P. wniósł skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania. W skardze podniesiono, iż skarżący pismem z dnia 25 lipca 2008 r. złożył odwołanie od decyzji Burmistrza Gminy P. z dnia (...) lipca 2008 r. Organ I instancji przekazał odwołanie wraz z aktami sprawy do rozpoznania organowi odwoławczemu przy piśmie z dnia 8 sierpnia 2008 r. Do dnia wniesienia skargi odwołanie nie zostało rozpatrzone.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. wskazało, że rozpoznało odwołanie strony skarżącej i w dniu (...)czerwca 2009 r. wydało decyzję, którą uchyliło zaskarżoną decyzję Burmistrza Gminy P. z dnia (...) lipca 2008 r. i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. W związku z powyższym organ wniósł o umorzenie postępowania sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W rozpatrywanej sprawie strona skarżąca wniosła skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. Stosownie do treści art. 35 § 3 k.p.a., organ winien załatwić sprawę w ciągu miesiąca (ewentualnie nie później niż w ciągu 2 miesięcy).

Jak wynika z informacji zawartych w odpowiedzi na skargę oraz ze znajdujących się w aktach dokumentów, organ po wniesieniu przez stronę skarżącą skargi na bezczynność, wydał w dniu (...) czerwca 2009 r. decyzję, którą uchylił zaskarżoną decyzję Burmistrza Gminy P. z dnia (...) lipca 2008 r. i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, w związku z czym ustała jego bezczynność.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd uznał, że skoro w dniu wniesienia skargi organ orzekający pozostawał w bezczynności, a następnie w związku ze złożeniem skargi na bezczynność wydał stosowne rozstrzygnięcie, to tym samym uwzględnił skargę na bezczynność w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Przepis ten stanowi bowiem, że organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Z art. 149 powołanej ustawy wynika natomiast, że wydanie przez organ decyzji lub innego aktu wyłącza możliwość uwzględnienia skargi na bezczynność nawet wówczas, gdy ta decyzja lub akt zostały podjęte z naruszeniem terminu przewidzianego do ich wydania. W takim przypadku postępowanie sądowe w sprawie ze skargi na bezczynność organu winno ulec umorzeniu jako bezprzedmiotowe (por. postanowienie NSA z dnia 15 czerwca 2004 r., sygn. akt GSK 609/04. niepublikowane).

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 161 w związku z art. 54 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł o umorzeniu postępowania.

O zwrocie kosztów postanowiono na mocy art. 201 § 1 powołanej ustawy oraz § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.