Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780464

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 września 2010 r.
IV SAB/Wa 85/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Balicka (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w 2 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. i H. S. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

M. S. i H. S. wniosły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę zarzucając Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w W. bezczynność w sprawie rozpoznania odwołania B. K. od decyzji Prezydenta W. z dnia (...) czerwca 2009 r. Nr (...), którą wstrzymano użytkowanie terenu działki ew. nr (...) w obrębie (...) położonej przy ul. (...) jako parkingu dla samochodów auto-komisu i wyznaczono termin wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu zagospodarowania terenu wokół budynku mieszkalnego jednorodzinnego na parking dla samochodów osobowych do dnia (...) lipca 2009 r.

W odpowiedzi na skargę z dnia 26 kwietnia 2010 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. poinformowało, że decyzją z dnia (...) kwietnia 2010 r. Nr (...) rozpoznało odwołanie B. K. i na podstawie art. 127 § 2 k.p.a. uchyliło decyzję organu pierwszej instancji oraz przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), sąd uwzględniając skargę na bezczynność organów w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1 - 4, zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności. Zatem nakazanie wydania decyzji administracyjnej możliwe jest, gdy organ nie rozstrzygnął toczącej się przed nim sprawy. Celem skargi na bezczynność jest bowiem ostatecznie wydanie żądanego aktu, którego organ nie wydał pomimo istnienia prawnego obowiązku w tym zakresie. Z przytoczonego przepisu wynika więc, że ewentualne zobowiązanie organu do wydania decyzji nie jest możliwe, gdy organ decyzję taką wydał, choćby nawet naruszył przy tym terminy określone w przepisach k.p.a. przewidziane dla załatwiania spraw.

Jak wynika z akt sprawy w dniu (...) kwietnia 2010 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. rozpoznało odwołanie B. K. i wydało decyzję, którą uchyliło decyzję Prezydenta W. z dnia (...) czerwca 2009 r. Nr (...) oraz przekazało mu sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W tym stanie rzeczy rozpoznanie skargi stało się bezprzedmiotowe, albowiem przy zarzucie bezczynności Sąd orzeka według stanu na dzień orzekania. Bezsporne jest, że w dacie wydania niniejszego postanowienia ustała bezczynność, bowiem przedmiotowe odwołanie zostało rozpoznane.

Ze wskazanych względów, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.