Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780463

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 września 2010 r.
IV SAB/Wa 83/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska - Litwiniec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata J. K. - pełnomocnika W. R. o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r., sygn. akt IV SAB/Wa 83/10 oddalającego skargę W. R. na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2009 r., sygn. IV SA/Wa 221/09 postanawia: przyznać adwokatowi J. K. z kancelarii "K. Kancelaria Adwokacka sp. k." w W. ul. (...) lok. (...), ze środków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych powiększoną o kwotę 26,40 (dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści groszy) stanowiącą 22% podatku VAT, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 29 maja 2010 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przyznał skarżącemu W. R. prawo pomocy w zakresie obejmującym m.in. ustanowienie adwokata z urzędu.

Wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w W. adwokat J. K. pismem z dnia 31 sierpnia 2010 r. zawiadomił Sąd, że nie znajduje podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r., sygn. akt IV SAB/Wa 83/10 oddalającego skargę W. R. na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2009 r., sygn. IV SA/Wa 221/09 i w związku z tym wnosi o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu, które nie zostały opłacone ani w części ani w całości.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), wyznaczony adwokat ma prawo do wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Do czynności, o których mowa w powyższym przepisie, należy także sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, stosownie do § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1348 ze zm.). Stawka minimalna w postępowaniu przed sądem administracyjnym

w pierwszej instancji w sprawie stanowiącej przedmiot zaskarżenia wynosi 240 zł,

w drugiej instancji zaś za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% tej stawki, nie mniej jednak niż 120 zł (§ 18 ust. 1 pkt 1 lit. c i ust. 2 lit. b tego rozporządzenia).

Biorąc pod uwagę charakter sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał adwokatowi kwotę 120 zł tytułem opłaty za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Przyznana pełnomocnikowi kwota podwyższa została o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach (§ 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia). Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wynosi ona 22%, co od kwoty 120 zł daje kwotę 26 zł i 40 groszy.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.