Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675549

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 maja 2010 r.
IV SAB/Wa 79/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. C. i J. B. na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia postanawia:

1)

umorzyć postępowanie sądowe;

2)

zasądzić od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz skarżących kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 11 marca 2010 r. radca prawny M. B., działając w imieniu R. C. i J. B., złożył skargę na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpoznania ich wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, zakończonej decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) października 2009 r., znak (...), odmawiającą stwierdzenia nieważności orzeczenia Nr (...) Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia (...) grudnia 1950 r. o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa w części dotyczącej przedsiębiorstwa PN. D. w L., ul. (...).

Decyzją z dnia (...) kwietnia 2010 r., Nr (...), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzył ww. wniosek, utrzymując w mocy decyzję własną z dnia (...) października 2009 r., znak (...).

Wobec powyższego, wydanie przez Sąd, na podstawie art. 149 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270), zwanej dalej "p.p.s.a.", orzeczenia, zobowiązującego organ do wydania w określonym terminie aktu, stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe względy na uwadze, Sąd orzekł jak w pkt 1) sentencji na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z § 2 p.p.s.a.

Wobec uwzględnienia przez organ skargi i wydania decyzji w sprawie, Sąd orzekł jak w pkt 2) sentencji na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.