Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780461

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 września 2010 r.
IV SAB/Wa 67/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz sądowy Joanna Dziedzic (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku K. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi K. G. na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa (...) w przedmiocie niewykonania wyroku Sądu postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym, tj.

1)

zwolnić K.G. od kosztów sądowych,

2)

ustanowić adwokata z urzędu, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w W.

Uzasadnienie faktyczne

K. G. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata z urzędu.

Ze złożonego na urzędowym formularzu wniosku z dnia 2 września 2010 r. wynika, że wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z matką, która jest osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. Skarżący od połowy 2000 r. nie może podjąć zatrudnienia ze względu na konieczność sprawowania opieki nad chorą matką. Nie jest zarejestrowany jako bezrobotny. Źródłem utrzymania dwuosobowej rodziny jest świadczenie emerytalne matki skarżącego w miesięcznej wysokości 802 zł oraz świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł otrzymywane przez K. G. z tytułu opieki sprawowanej nad matką. Wnioskodawca nie ma wartościowych przedmiotów, oszczędności, papierów wartościowych, ani innych zasobów pieniężnych.

Według oświadczeń wnioskodawcy zawartych we wniosku został on pozbawiony własności działki oraz usytuowanych na niej budynków i oczekuje na ich zwrot. Do czasu uregulowania kwestii związanych z własnością, nie może prowadzić działalności rolniczej.

Uzasadnienie prawne

Rozpoznając wniosek, stwierdzono, co następuje:

Zasadą postępowania sądowoadministracyjnego jest - stosownie do treści art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.), ponoszenie przez strony kosztów związanych ze swym udziałem w sprawie. Oznacza to, iż podmiot wnoszący skargę powinien partycypować w kosztach związanych z prowadzeniem postępowania, zatem i liczyć się z koniecznością gromadzenia środków finansowych na ów cel. Należy mieć na uwadze, że instytucja prawa pomocy ma charakter wyjątkowy i jest przyznawana osobom charakteryzującym się trudną sytuacją materialną. Do osób tych należy zaliczyć osoby bezrobotne, samotne, bez stałego źródła dochodu i majątku, a zatem pozbawione środków do życia bądź mające środki, ale bardzo ograniczone, wystarczające na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Oceniając wniosek skarżącego o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata stwierdzić należy, że wnioskodawca wykazał, iż spełnia wymogi określone we wskazanym wyżej art. 246 § 1 pkt 1.

Należy mieć na uwadze, iż K. G. nie posiada wystarczającego źródła dochodu, które pozwoliłoby mu ponieść koszty związane z udziałem w postępowaniu sądowym oraz zastępstwem profesjonalnego pełnomocnika. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia ta okoliczność, iż jedynym źródłem dochodów rodziny jest emerytura matki skarżącego oraz świadczenie pielęgnacyjne w łącznej wysokości 1.323 zł, co daje kwotę 661,50 zł na jedną osobę. Należy mieć na uwadze, iż uzyskiwany dochód służy nie tylko do zaspokojenia bieżących potrzeb życia codziennego dwóch osób ale również do pokrycia znacznych kosztów leczenia matki skarżącego, zwłaszcza, jeśli uwzględni się schorzenia matki, które uniemożliwiają jej samodzielną egzystencję.

Uwzględniając aktualny poziom cen dóbr i usług niezbędnych do zaspokojenia elementarnych potrzeb życiowych jak wyżywienie i ubranie należy stwierdzić, że zestawienie wysokości stałego dochodu uzyskiwanego przez rodzinę skarżącego z miesięcznymi kosztami niezbędnego utrzymania oraz kosztami stałego leczenia pozwala przyjąć, że wnioskodawca znajduje się w ciężkiej sytuacji materialnej.

Z tych względów na podstawie art. 245 § 2 i art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 P.p.s.a orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.