Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2975449

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 sierpnia 2019 r.
IV SAB/Wa 623/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Sękowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. M. na bezczynność Wojewody (...) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanawia

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić skarżącemu G. M. kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

G. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Wojewody (...) w rozpatrzeniu wniosku z dnia (...) kwietnia 2019 r. w sprawie wydania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wezwaniem z dnia (...) lipca 2019 r. skarżący reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł oraz usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii pełnomocnictwa procesowego, z którego wynika uprawnienie do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi Odpis zarządzenia został doręczony w dniu (...) lipca 2019 r. (k.14). Zakreślony termin do wykonania wezwania upłynął bezskutecznie w dniu (...) lipca 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, zwanej dalej: p.p.s.a.) pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.

Brak pełnomocnictwa jest brakiem formalnym skargi w rozumieniu art. 46 p.p.s.a. Zgodnie zaś z § 3 tego przepisu, do pisma (skargi) należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem.

W myśl art. 49 § 1 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 7 dni. Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę postanowieniem, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Postanowienie w tym przedmiocie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

W rozpoznawanej sprawie wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi i fiskalnych (uiszczenia wpisu) zostało prawidłowo doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu (...) lipca 2019 r. (k. 14). Zatem ostatni dzień terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi przypadał na dzień (...) lipca 2019 r. Po sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych ustalono, że w zakreślonym terminie została uiszczona kwota należna z tytułu wpisu sądowego od skargi, jednakże do dnia orzekania w niniejszej sprawie pełnomocnik skarżącego nie nadesłał stosownego pełnomocnictwa.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł o odrzuceniu skargi.

O zwrocie uiszczonego wpisu sądowego od skargi postanowiono w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zgodnie z którym sąd zwraca z urzędu stronie cały wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.