Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 675545

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 maja 2010 r.
IV SAB/Wa 58/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Zyglewska (spr.).

Sędziowie WSA: Alina Balicka, Małgorzata Małaszewska-Litwiniec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2010 r. na rozprawie sprawy ze skargi W. Z. na bezczynność Wójta Gminy J. w przedmiocie rozpoznania wniosku postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowe;

2.

zwrócić skarżącej W. Z. kwotę 100 (sto) złotych tytułem całego uiszczonego wpisu.

Uzasadnienie faktyczne

W. Z. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Wójta Gminy J., w sprawie dotyczącej ustalania warunków zabudowy. Skarżąca wywodziła, że jej sprawa nie została rozstrzygnięta, a działka, której sprawa dotyczy zarasta chwastami.

W odpowiedzi na skargę organ wymienił jakie czynności i w jakim terminie zostały podjęte od daty złożenia wniosku przez W. Z. Organ wywodził, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. postanowieniem z dnia (...) stycznia 2010 r. wyznaczyło dodatkowy termin jednego miesiąca od daty (tj. od dnia 11 stycznia 2010 r.) na załatwienie przedmiotowej sprawy. Wójt Gminy J. w dniu (...) lutego 2010 r. wydał decyzję odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego na terenie działki o nr ewidencyjnym (...) we wsi J.

Pismem z dnia 5 maja 2010 r. skarżąca W. Z. cofnęła skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270)- dalej p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże Sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W niniejszej sprawie nie zachodzą okoliczności powodujące niedopuszczalność cofnięcia skargi i w związku z powyższym na mocy art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji. O zwrocie całego uiszczonego wpisu Sąd rozstrzygnął w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.