Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780458

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2010 r.
IV SAB/Wa 57/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. S.A. na bezczynność Burmistrza Miasta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący P. S.A., reprezentowany przez pełnomocnika B. Z., wniósł skargę na bezczynność Burmistrza Miasta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku.

W myśl przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.), Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

W związku z powyższym, na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 lipca 2010 r. pełnomocnik skarżącego został wezwany do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, wpisu sądowego w kwocie 100 zł, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłkę zawierającą odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 27 lipca 2010 r. (dowód: zwrotne potwierdzenia odbioru k. 114 akt sądowych). Termin do uiszczenia wpisu upływał zatem dla skarżącego w dniu 3 sierpnia 2010 r.

Stwierdzić należy, że skarżący nie uiścił należnego wpisu w wymaganym terminie.

W tym stanie rzeczy, wobec bezskutecznego upływu siedmiodniowego terminu do uiszczenia wpisu sądowego, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.