Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 646676

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 maja 2009 r.
IV SAB/Wa 53/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Otylia Wierzbicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej M. z siedzibą w W. na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie ponownego rozpoznania sprawy postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Spółdzielnia Mieszkaniowa M. z siedzibą w W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Prezydenta W. w związku z niezałatwieniem w terminie sprawy ponownego wydania decyzji zobowiązującej R. Sp. z o.o. z siedzibą w W. do sporządzenia przeglądu ekologicznego dotyczącego oddziaływania akustycznego na środowisko Kompleksu (...), zlokalizowanej przy ul. (...) w W.

W odpowiedzi na skargę Prezydenta W. wniósł o jej odrzucenie wskazując, iż strona skarżąca przed wniesieniem skargi do Sądu nie wyczerpała środka zaskarżenia przewidzianego w art. 37 k.p.a.

Pismem Sądu z dnia 15 maja 2009 r. skarżąca Spółdzielnia została wezwana do wykazania, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, że przed wniesieniem skargi do Sądu wyczerpała tryb z art. 37 k.p.a.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu strona skarżąca w piśmie procesowym z dnia 21 maja 2009 r. oświadczyła, iż w związku z wydaniem przez Prezydenta W. decyzji z dnia (...) lutego 2009 r. cofa skargę oraz wnosi o umorzenie postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Rozpatrując niniejszą sprawę, należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; zwanej dalej p.p.s.a.) Sąd rozpoznaje skargi na bezczynność organów administracji publicznej, gdy organ - w przewidzianym przepisami terminie - nie wyda któregokolwiek z wymienionych w art. 3 § 2 pkt 1-4a ustawy p.p.s.a. aktów administracyjnych.

Jeżeli bowiem organ administracji zobowiązany do załatwienia sprawy nie wydaje rozstrzygnięcia w przewidzianym przepisami terminie, przy czym zwłoka w rozpatrzeniu sprawy jest nieuzasadniona, wówczas mamy do czynienia z bezczynnością organu.

Stosownie natomiast do treści art. 52 § 1 p.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu przed organami właściwymi w sprawie.

Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest bezczynność Prezydenta W. związana z niezałatwieniem w terminie sprawy, przekazanej do ponownego rozpoznania decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2007 r.

Stosownie do treści art. 37 § 1 k.p.a. w razie niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 i art. 36 k.p.a. stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Stosownie zaś do art. 17 pkt 1 k.p.a. organem wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego jest samorządowe kolegium odwoławcze

Uwzględniając treść powyższych przepisów należy wskazać, iż warunkiem skutecznego wniesienia skargi na bezczynność w rozpatrywanej sprawie było złożenie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W., jako organu wyższego stopnia, na niezałatwienie przez Prezydenta W. przedmiotowej sprawy w terminie.

Z przedłożonych Sądowi akt sprawy jak również informacji organu wynika, iż strona skarżąca nie wniosła stosownego zażalenia do organu wyższego stopnia. Strona skarżąca wezwana do wykazania, iż przed wniesieniem skargi wyczerpała tryb z art. 37 k.p.a. nie wykonała zarządzenia Sądu, a jedynie oświadczyła, iż w związku z załatwieniem sprawy przez Prezydenta W. cofa skargę.

Mając powyższe na uwadze oraz treść art. art. 58 § 1 pkt 6 ustawy p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę jako niedopuszczalną.

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.