Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780457

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 września 2010 r.
IV SAB/Wa 50/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. S. na bezczynność Wojewody (...) w przedmiocie rozpoznania zażalenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądzić od Wojewody (...) kwotę 100 (sto) zł na rzecz skarżącego, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący W. S. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu (...) marca 2010 r. skargę na bezczynność Wojewody (...) w przedmiocie nie wydania w ustawowym terminie decyzji stwierdzającej nieważność decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w W. z dnia (...) stycznia 1972 r. zatwierdzającej plan realizacyjny trasy linii elektrycznej (...) na odcinku (...) położonej w W.

Wojewoda (...) w dniu (...) czerwca 2010 r. wydał decyzję Nr (...), którą odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności opisanej wyżej decyzji Powiatowej Rady Narodowej w W.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, iż skoro w dniu wniesienia skargi organ pozostawał w bezczynności, a następnie w związku ze złożeniem skargi na bezczynność wydał wymagane rozstrzygnięcie, to tym samym uwzględnił skargę na bezczynność w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.). Przepis ten stanowi, że organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do rozpoczęcia sprawy.

W dacie orzekania bezczynność została zatem usunięta poprzez wydanie decyzji, co oznacza bezprzedmiotowość badania przez Sąd zasadności złożonej skargi. W takim wypadku postępowanie sądowe w sprawie ze skargi na bezczynność organu winno ulec umorzeniu jako bezprzedmiotowe (por. postanowienie NSA z dnia 15 czerwca 2004 r., sygn. akt GSK 609/04, niepublikowane).

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a., orzekł o umorzeniu postępowania.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.