Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780455

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 lipca 2010 r.
IV SAB/Wa 44/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kaja Angerman.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. M. na bezczynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie rozpoznania wniosku postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) stycznia 2010 r., S. M. wniósł bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Prezydenta Miasta P. w przedmiocie niepodjęcia czynności w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Pismem z dnia 15 lutego 2010 r. Sąd przesłał skargę Prezydentowi Miasta P. celem udzielenia na nią odpowiedzi oraz nadesłanie akt sprawy do Sądu.

Pismem z dnia 12 maja 2010 r. Sąd wezwał skarżącego do wykazania, w terminie 7 dni, że przed wniesieniem skargi na bezczynność wyczerpał tryb określony w art. 37 k.p.a., pouczając jednocześnie o treści tego przepisu.

Wezwanie to, jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, doręczono skarżącemu dnia 31 maja 2010 r. Pozostało jednak bez odpowiedzi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu bowiem skarżący nie wyczerpał przysługujących mu środków zaskarżenia w postępowaniu przed organem administracji publicznej.

Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 k.p.a. służy stronie zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Organem wyższego stopnia w stosunku do Prezydenta Miasta P. jest w niniejszej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W.

Jak wynika natomiast z akt sprawy, przed wniesieniem skargi do Sądu skarżący nie wyczerpał przysługujących mu środków zaskarżenia. Również, mimo wezwania przez Sąd, skarżący nie wykazał, że wniósł zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie do SKO w W.

Wobec tego wniesioną skargę należało uznać za przedwczesną i w konsekwencji niedopuszczalną.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.