Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780452

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 sierpnia 2010 r.
IV SAB/Wa 38/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz sądowy Michał Sułkowski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi T. K. na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie wydania wyrysu wraz z oznaczeniem lokalizacji nieruchomości objętych perspektywicznym planem ogólnego zagospodarowania przestrzennego postanawia: ustanowić w niniejszej sprawie dla T. K. adwokata w ramach przyznania prawa pomocy, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w W.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 8 sierpnia 2010 r. T. K. zwróciła się o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata z urzędu.

Z oświadczenia skarżącej o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wynika, że:

1.

T. K. samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe;

2.

jedynym źródłem jej utrzymania jest emerytura w miesięcznej wysokości 804,00 zł brutto;

3.

ponieważ ze świadczenia tego prowadzona jest egzekucja komornicza, po potrąceniach skarżąca otrzymuje kwotę 494,59 zł miesięcznie;

4.

część dochodu wnioskodawczyni przeznacza na zakup leków;

5.

T. K. jest właścicielką domu o powierzchni 350 m2 oraz lasu o powierzchni 0,7 ha;

6.

wnioskodawczyni nie posiada innych nieruchomości, wartościowych przedmiotów ani zasobów pieniężnych.

Należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie, po rozpoznaniu wniosku skarżącej z dnia 11 lutego 2010 r., postanowieniem z dnia 18 maja 2010 r. referendarz sądowy przyznał prawo pomocy we wnioskowanym zakresie, to jest zwolnił T. K. od kosztów sądowych.

Stosownie do treści art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej powoływanej również jako p.p.s.a., prawo pomocy przysługuje osobie fizycznej w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (pkt 1), zaś w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (pkt 2).

Chociaż w przedmiotowej sprawie skarżąca nie ma już obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, to należy stwierdzić, że środki, które pozostają do jej dyspozycji po dokonaniu potrąceń komorniczych ze świadczenia emerytalnego (494,59 zł miesięcznie) nadal nie pozwalają poczynić niezbędnych oszczędności do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania. Nie posiadając przy tym wartościowych przedmiotów, ani oszczędności T. K. niewątpliwie nie jest więc w stanie wygospodarować środków, które pozwoliłyby jej pokryć koszty profesjonalnej pomocy prawnej.

W konsekwencji należy uznać, że zostały spełnione przesłanki obligujące do przyznania prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 oraz art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., należało orzec jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.