Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3013565

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 sierpnia 2019 r.
IV SAB/Wa 352/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Anna Sidorowska-Ciesielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. M. na bezczynność Komendanta Rejonowego Policji (...) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przeniesienie policjanta postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

M. M. (dalej: skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Komendanta Rejonowego Policji (...) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku skarżącego o przeniesienie jednego z policjantów do KRP (...).

Organ wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu.

Właściwość sądów administracyjnych wyznacza przepis art. 184 Konstytucji RP, który stanowi, że sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej w zakresie określonym w ustawie. Już z tego przepisu wynika, że to ustawa określa zakres kontroli działalności administracji publicznej sprawowanej przez sądy administracyjne. Właściwość sądu administracyjnego obejmuje rozpatrywanie skarg na określone prawne formy działania administracji publicznej (art. 3 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej p.p.s.a.).

Przedmiotem zaskarżenia w tej sprawie jest bezczynność Komendanta Rejonowego Policji (...) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku skarżącego o przeniesienie jednego z policjantów Komendy Rejonowej Policji (...). Skarżący domagał się rozpatrzenia tego wniosku w trybie Działu VIII k.p.a.

Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na bezczynność organu administracji. Sąd administracyjny może, stosownie do art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a., rozpoznawać skargi na bezczynność organu administracji tylko w przypadkach określonych w punktach 1-4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a, a stosownie do art. 3 § 2 pkt 9 p.p.s.a. bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpoznawania skarg powszechnych w rozumieniu art. 227 k.p.a., a więc skarg związanych z krytyką należytego wykonywania zadań przez właściwie organy albo ich pracowników, ani także do oceny prawidłowości prowadzenia postępowania skargowego i wnioskowego w trybie przepisów działu VIII k.p.a. Z treści skargi wynika, że jej przedmiotem jest bezczynność Komendanta Rejonowego Policji (...) w kwestii braku odpowiedzi na wniosek skarżącego o przeniesienie jednego z policjantów Komendy Rejonowej Policji. W odpowiedzi na skargę organ wskazał, że kierując się treścią wniosku skarżącego podjął szereg czynności mających na celu załatwienie wniosku i podjął próby zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia tego wniosku.

W postępowaniu prowadzonym w trybie Działu VIII k.p.a. nie wydaje się aktu administracyjnego, a rozpoznanie wniosku kończy się zawiadomieniem o sposobie załatwienia sprawy. Sprawa skarżącego została w taki sposób załatwiona. Działania podejmowane przez organ w trybie postępowania w sprawie skarg i wniosków normowane przepisami działu VIII k.p.a. nie mają formy aktu lub czynności, o jakich mowa w art. 3 § 2 p.p.s.a. W konsekwencji sposób załatwienia tych skarg i wniosków nie podlega kontroli sądów administracyjnych. Sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpoznawania skarg związanych z krytyką nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników (art. 227 i następne k.p.a.) ani wniosków w sprawie ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 i następne k.p.a.), ponieważ sprawy te nie zostały poddane jego kontroli ani na podstawie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ani na podstawie przepisów ustaw szczególnych. Tym samym sąd administracyjny nie jest właściwym do rozpoznawania skargi na bezczynność Komendanta Rejonowego Policji (...) w kwestii wniosku skarżącego o przeniesienie jednego z pracowników Komendy Rejonowej Policji.

Reasumując, treść żądania skarżącego zawartego w skardze na bezczynność nie mieści się we właściwości sądu administracyjnego, albowiem nie dotyczy bezczynności organu administracji, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 8 i 9 p.p.s.a. Skarga na bezczynność Komendanta Rejonowego Policji (...) w istocie dotyczy sposobu rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w art. 241 k.p.a. (Dział VIII k.p.a.). Wobec tego wniesiona skarga nie podlega kontroli sądu administracyjnego, zarówno na podstawie art. 3 p.p.s.a., jak i na podstawie przepisów ustaw szczególnych.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.