Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1939937

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 listopada 2015 r.
IV SAB/Wa 340/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. H. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

K. H. wniosła do Sądu skargę na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji z (...) lipca 2007 r. Starosty S. umarzającej postępowanie w sprawie zwrotu nieruchomości.

Wobec tego, że przy wniesieniu skargi skarżący nie uiścił wpisu sądowego, Przewodnicząca Wydziału IV zarządzeniem z 12 października 2015 r. wezwała skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 100 (sto) złotych, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 16 października 2015 r. (k. 28). W zakreślonym terminie strona nie wpłaciła należnego wpisu (k. 32 verte), natomiast złożyła oświadczenie o cofnięciu skargi.

Termin do uiszczenia wymaganego wpisu sądowego upłynął bezskutecznie 23 października 2015 r.

Stosownie do treści art. 220 § 1 i § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przypadku nie uiszczenia wpisu od skargi przewodniczący wzywa skarżącego do jego uiszczenia w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, skarga podlega odrzuceniu przez sąd.

W tym stanie rzeczy Sąd stwierdził, że mimo skutecznego wezwania skarżący nie uiścił wpisu od skargi, stąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Wyjaśnić należy, że cofnięcie skargi może skutkować umorzeniem postępowania sądowoadministracyjnego w sytuacji, gdy skarga jest dopuszczalna i nie zawiera braków uniemożliwiających nadanie jej dalszego biegu, w szczególności gdy został uiszczony należny wpis od skargi (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z: 10 czerwca 1987 r. sygn. akt SA/Gd 537/87, OSP 1990, z.4, poz. 207 oraz 3 stycznia 2008 r., sygn. akt I OSK 1829/07, orzeczenie dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.