Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 646660

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 kwietnia 2009 r.
IV SAB/Wa 31/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.c. i R. C. na bezczynność Ministra Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia postanawia: o d r z u c i ć s k a r g ę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 27 lutego 2009 r., doręczonym w odpisie, wezwano skarżących k.c. i R. C. do uiszczenia solidarnie wpisu od skargi w kwocie 100 zł - w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwania zostały odebrane przez skarżących 16 marca 2009 r. (dowód: potwierdzenie odbioru - k. 17 i 18), zaś termin do uiszczenia opłaty sądowej upłynął bezskutecznie 23 marca 2009 r. Z akt sprawy wynika, iż w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył co następuje:

Stosownie do art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ((Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) - zwanej dalej: p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stały lub stosunkowy. Do pism tych należy skarga (art. 230 § 2 p.p.s.a.). W sprawie skargi na bezczynność organów administracji publicznej - stosownie do treści § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu sądowym przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193, ze zm.) - pobiera się wpis stały w wysokości 100 zł.

Wobec faktu, iż skarżący - pomimo prawidłowych wezwań - w zakreślonym terminie nie uiścili należnego wpisu od skargi - na mocy art. 220 § 3 p.p.s.a. - postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.