Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2579458

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 października 2018 r.
IV SAB/Wa 29/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Rząsa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Z. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2017 r. sygn. akt IV SAB/Wa 29/17, odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2017 r. sygn. akt IV SAB/Wa 29/17 wydanego w sprawie ze skargi Z. B. na bezczynność Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego reprezentowanego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku skarżącego z 17 października 2016 r. postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 5 października 2017 r., sygn. akt IV SAB/Wa 29/17 Sąd odrzucił skargę Z. B. (dalej: skarżący) o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2017 r. sygn. akt IV SAB/Wa 29/17.

Skarżący w piśmie z 20 października 2017 r. wniósł zażalenie na ww. postanowienie. Zażalenie zostało sporządzone i podpisane osobiście przez skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu jako niedopuszczalne.

Stosownie do postanowień art. 285I p.p.s.a. w przypadkach nieuregulowanych przepisami niniejszego działu do postępowania wywołanego wniesieniem skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Na podstawie zaś art. 194 § 1 pkt 7 p.p.s.a. na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej (lub tak jak w niniejszej sprawie odrzucenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia) przysługuje zażalenie. Na mocy art. 194 § 2 p.p.s.a. zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 194 § 4 p.p.s.a. zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej (analogicznie: odrzucenie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia), powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego, ewentualnie przez osoby wskazane w art. 175 § 2 i § 3 p.p.s.a. O powyższych wymogach Skarżący został pouczony.

Odnosząc powyższe uwagi do okoliczności rozpoznawanej sprawy, wskazać należy, że nie budzi wątpliwości, iż skarżący w ustawowym terminie wniósł zażalenie na postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2017 r. sygn. akt IV SAB/Wa 29/17. Jednakże skarżący nie spełnił innego warunku formalnego stawianego temu zażaleniu. Mianowicie złożone przez skarżącego zażalenie zostało przez niego sporządzone własnoręcznie, a nie przez adwokata lub radcę prawnego. Skarżący nie wykazał również, że w sprawie znajduje zastosowanie przepis art. 175 § 2 i § 3 p.p.s.a. (przewidujący wyjątki od przymusu adwokacko-radcowskiego). Wobec tego, stwierdzić należy, że nie zostały spełnione wymogi formalne zażalenia.

Mając powyższe na względzie Sąd uznał, że złożone w sprawie zażalenie jest niedopuszczalne i odrzucił je na podstawie art. 178 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. w związku z art. 285I p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.