Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 646657

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
IV SAB/Wa 29/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Grzegorz Czerwiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. O. i K. O. na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia (...) listopada 1961 r. znak: (...) w przedmiocie zatwierdzenia protokołu zdawczo - odbiorczego przedsiębiorstwa postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie,

2.

zasądzić od Ministra Infrastruktury na rzecz skarżących - K. O. i K. O. - kwotę 340 (trzystu czterdziestu) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

K. O. i K. O. przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2009 r. uczynili bezczynność Ministra Infrastruktury polegającą na nierozpatrzeniu wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia (...) listopada 1961. znak: (...) w przedmiocie zatwierdzenia protokołu zdawczo - odbiorczego przedsiębiorstwa. Przedmiotowa skarga została złożona za pośrednictwem Ministra Infrastruktury w dniu 21 stycznia 2009 r. (data stempla pocztowego).

W dniu (...) lutego 2009 r. Minister Infrastruktury wydał decyzję znak: (...), którą stwierdził nieważność powołanego orzeczenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia (...) listopada 1961 r. Decyzję z dnia (...) lutego 2009 r. doręczono pełnomocnikowi skarżących w dniu 3 marca 2009 r. (potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zwrotnego potwierdzenia odbioru znajduje się w aktach sprawy).

Zgodnie z art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania:

jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę (art. 163 § 1 pkt 1),

w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania (art. 163 § 1 pkt 2),

gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe (art. 163 § 1 pkt 3).

Ponieważ przedmiotem skargi K. O. i K. O. z dnia 21 stycznia 2009 r. jest bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia (...) listopada 1961. znak: (...), a w dniu (...) lutego 2009 r. Minister Infrastruktury wydał - po rozpatrzeniu tego wniosku - decyzję znak: (...), którą doręczono skarżącym w dniu 3 marca 2009 r. - po wniesieniu do Sądu skargi na bezczynność, postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie stało się bezprzedmiotowe (zob. uchwałę Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2008 r. sygn. akt I OPS 6/08. LEX nr 463487).

Należy zaznaczyć, że Sąd rozpoznając sprawę ze skargi na bezczynność bada jedynie kwestię ewentualnej zwłoki organu administracji publicznej w podjęciu czynności, do których był on zobowiązany na podstawie przepisów prawa, natomiast nie dokonuje oceny legalności wydanego rozstrzygnięcia. W przedmiotowej sprawie wydanie przez Ministra Infrastruktury decyzji z dnia (...) lutego 2009 r., którą doręczono skarżącym w dniu 3 marca 2009 r. stanowi więc skorzystanie przez organ administracji z uprawnienia określonego w art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zgodnie z którym organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 oraz art. 161 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w punkcie pierwszym postanowienia.

O zwrocie kosztów postępowania orzeczono na podstawie art. 201 § 1 i art. 205 § 2 tej samej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.