Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001810

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 października 2018 r.
IV SAB/Wa 289/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 17 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K., E. S., J. R. na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia:

1. umorzyć postępowanie sądowe,

2. zwrócić Skarżącym kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.