Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 646656

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 marca 2009 r.
IV SAB/Wa 28/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Otylia Wierzbicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. R., K. R., M. R., D.R. na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie nierozpoznania odwołania postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe,

2.

zasądzić od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kwotę 340 (trzysta czterdzieści) złotych na rzecz skarżących, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 16 stycznia 2009 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) A. R., k.r., M.R. i D.R. reprezentowani przez adwokata wnieśli skargę na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie nierozpoznania odwołania. Wskazali, iż odwołanie od decyzji Wojewody (...) z dnia (...)sierpnia 2008 r. wraz z aktami sprawy zostało doręczone do Ministerstwa w pierwszych dniach września 2008 r. Pomimo upływu ponad 4 miesięcy od dnia wpłynięcia odwołania, decyzja nie została wydana.

W odpowiedzi na skargę Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podniósł, że decyzją z dnia (...)lutego 2009 r. nr (...) uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody (...) z dnia (...) sierpnia 2008 r. i przekazał sprawę organowi I instancji do ponownego rozpoznania. W związku z powyższym organ wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W rozpatrywanej sprawie skarżący wnieśli skargę na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stosownie do treści art. 35 § 3 k.p.a., organ winien załatwić sprawę w ciągu miesiąca (ewentualnie nie później niż w ciągu 2 miesięcy).

Jak wynika z informacji zawartych w odpowiedzi na skargę oraz ze znajdujących się w aktach dokumentów, organ po wniesieniu przez skarżących skargi na bezczynność, wydał w dniu (...)lutego 2009 r. decyzję, którą uchylił decyzję organu I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, w związku z czym ustała jego bezczynność.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd uznał, że skoro w dniu wniesienia skargi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozostawał w bezczynności, a następnie w związku ze złożeniem skargi na bezczynność Ministra wydał wymagane rozstrzygnięcie, to tym samym uwzględnił skargę na bezczynność w trybie art. 54 § 3 ustawy p.p.s.a. Przepis ten stanowi, że organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Z kolei z przepisu art. 149 powołanej ustawy wynika, że wydanie przez organ decyzji lub innego aktu wyłącza możliwość uwzględnienia skargi na bezczynność nawet wówczas, gdy ta decyzja lub akt zostały podjęte z naruszeniem terminu przewidzianego do ich wydania. W takim wypadku postępowanie sądowe w sprawie ze skargi na bezczynność organu winno ulec umorzeniu jako bezprzedmiotowe (por. postanowienie NSA z dnia 15 czerwca 2004 r., sygn. akt GSK 609/04. niepublikowane).

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 161 w związku z art. 54 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł o umorzeniu postępowania.

O zwrocie kosztów postanowiono na mocy art. 201 § 1 powołanej ustawy oraz § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.