Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 646655

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2009 r.
IV SAB/Wa 25/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Wanda Zielińska-Baran.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. S.A. z siedzibą w W. na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca spółka B. S.A. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Prezydenta W.

w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków wysokościowych o funkcji mieszkalno-usługowo-garażowej na działkach (...), (...), (...), (...), (...), (...) i (...), obręb (...) przy ulicy (...)

w W.

Ponieważ strona skarżąca nie uiściła należnego w sprawie wpisu sądowego, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 5 marca 2009 r. została wezwana - na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - do uiszczenia wpisu od skargi, w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z dołączonego do akt sprawy zwrotnego potwierdzenia obioru, wezwanie do uiszczenia wpisu doręczono stronie skarżącej dnia 9 marca 2009 r. Termin do uiszczenia wpisu upłynął zatem w dniu 16 marca 2009 r. Strona skarżąca nie uiściła wpisu w wyznaczonym terminie.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 cytowanej ustawy, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.