Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 646646

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 stycznia 2010 r.
IV SAB/Wa 214/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. K. na bezczynność Wójta Gminy R. w przedmiocie wniosku o zawieszenie postępowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 12 listopada 2009 r. zatytułowanym zażalenie na bezczynność organu administracji samorządowej B. K. wniosła za pośrednictwem Wójta Gminy R. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność organu w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stacji bazowej telefonii komórkowej GSM (...) "R." w miejscowości R. (działka ew. nr (...)) gm. R.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie z uwagi na niewyczerpanie przez skarżącą przysługującego jej na podstawie art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 Nr 98 poz. 1071 tj. ze zm.), zwanej dalej "k.p.a." środka zaskarżenia.

Zarządzeniem z dnia 29 grudnia 2009 r. wezwano skarżącą do wskazania czy przed wniesieniem skargi na bezczynność organu, wniosła zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

W odpowiedzi w piśmie procesowym z dnia 7 stycznia 2010 r. skarżąca wskazała, iż zastosowanie procedury wskazanej w art. 37 § 1 k.p.a. przez nią nie może mieć zastosowania w niniejszej sprawie. Ponadto podniosła, iż Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem działania lub zaniechania organów administracji, szczegółowo analizując odpowiedzialność w trybie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zwanej dalej "k.c.".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organami właściwymi w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Stosownie natomiast do art. 52 § 2 p.p.s.a., przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przewidziany w ustawie.

Regulacje te oznaczają, że jeżeli stronie służą środki odwoławcze w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, to nieskorzystanie z tych środków powoduje niedopuszczalność skargi, jako przedwcześnie wniesionej.

W przedmiotowej sprawie skarżącej przysługiwał środek zaskarżenia w postaci zażalenia, o jakim mowa w art. 37 § 1 k.p.a. Przepis ten stanowi, że na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub ustalonym w myśl art. 36 k.p.a., stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

Wskazać należy, iż organem wyższego stopnia nad Wójtem Gminy R. jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W.

Skarżący winien więc przed wniesieniem skargi na bezczynność do sądu wyczerpać tryb przewidziany w art. 37 § 1 k.p.a., czyli wnieść zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W., a ewentualnie w następnej kolejności skierować sprawę na drogę postępowania sądowoadministracyjnego.

Skutkiem niewyczerpania wskazanego trybu jest niedopuszczalność skargi i w związku z tym na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 w zw. z art. 52 § 1 i § 2 p.p.s.a. Sąd skargę na bezczynność odrzucił.

Na koniec należy wskazać skarżącej, iż od dnia 1 września 2004 r. kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej należy do właściwości sądów powszechnych, gdyż objęte przepisem 417 k.c. roszczenie odszkodowawcze stanowi sprawę cywilną, a do rozpoznawania spraw cywilnych stosownie do art. 2 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) - powołane są sądy powszechne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.