Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 646645

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 stycznia 2010 r.
IV SAB/Wa 213/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Linkowski (spr.).

Sędziowie WSA: Alina Balicka, Agnieszka Góra-Błaszczykowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2010 r. na rozprawie sprawy ze skargi T. R. na bezczynność Minister Zdrowia w przedmiocie: rozpoznania wniosku postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

2.

zasądzić od Ministra Zdrowia na rzecz skarżącego T. R. kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 2 listopada 2009 r. T. R. wniósł skargę na bezczynność Ministra Zdrowia polegającą na nierozpatrzeniu wniosku o stwierdzenie nieważności zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia (...) października 1950 r. o ustanowieniu przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwem pod firmą "D." spółka jawna w K. oraz orzeczenia Ministra Zdrowia z dnia (...) kwietnia 1959 r. o przejęciu na własność państwa przedsiębiorstwa pod firmą "D." spółka jawna w K.

Po wniesieniu skargi na bezczynność organu, Minister Zdrowia rozpoznał ww. wniosek wydając w dniu (...) grudnia 2009 r. decyzję, którą stwierdzono nieważność zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia (...) października 1950 r. oraz orzeczenia Ministra Zdrowia z dnia (...) kwietnia 1959 r.

Powyższe działanie organu Sąd uznał za wypełnienie dyspozycji art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Rozpoznanie przez Ministra Zdrowia wyżej wymienionego wniosku i wydanie stosownej decyzji uczyniło bezprzedmiotowym postępowanie sądowe dotyczące bezczynności organu.

Z tych przyczyn na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzeczono jak w sentencji.

O zwrocie kosztów postępowania orzeczono na podstawie art. 201 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.