Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780448

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 stycznia 2011 r.
IV SAB/Wa 211/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Czerwiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. B. na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia odwołania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Opłatą sądową jest między innymi wpis (art. 212 § 1 powołanej ustawy). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 powołanej ustawy).

Pismem z dnia 5 października 2010 r. D. B. wniósł do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia odwołania.

Zarządzeniem z dnia 15 grudnia 2010 r. (k. 12 akt sprawy) Przewodniczący Wydziału IV wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100 (stu) złotych od przedmiotowej skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia doręczono na podany w skardze adres D. B. w dniu 4 stycznia 2011 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru znajduje się na karcie nr 15 akt sprawy).

Ponieważ skarżący nie uiścił wpisu w zakreślonym terminie, na podstawie art. 220 § 1 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.