Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1458519

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 lutego 2013 r.
IV SAB/Wa 209/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Łukasz Krzycki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B. na bezczynność Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącemu kwotę 100 (sto) zł uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

A. B. wniósł do Sądu skargę na bezczynność Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej uchwałą Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia (...) czerwca 2012 r.

Powyższą uchwałą z dnia (...) czerwca 2012 r. organ uznał za niezasadną skargę A. B. z dnia 2 stycznia 2012 r. dotyczącą wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

Skarżący uiścił wpis od skargi w wysokości 100 zł.

Skarżący pismem z dnia 19 listopada 2012 r. poinformował, że cofa skargę w związku z wydaniem przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną uchwały z dnia (...) września 2012 r. odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Okręgowej Rady (...) Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia (...) października 2009 r. w sprawie wpisu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt gabinetu weterynaryjnego prowadzonego przez lek. wet. T. K.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu, ponieważ nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Właściwość rzeczową wojewódzkich sądów administracyjnych wyznaczają przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej "p.p.s.a.".

Z art. 3 § 1 i § 2 pkt 1-8 p.p.s.a. wynika, że sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola ta obejmuje orzekanie w sprawach skarg, które dotyczą aktu administracyjnego, wydanego w postępowaniu administracyjnym (decyzje administracyjne - pkt 1, postanowienia, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie - pkt 2) oraz w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym (postanowienia, na które służy zażalenie - pkt 3). Ponadto zaskarżalne są inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - pkt 4, pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach - pkt 4a, akty prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej - pkt 5, inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej - pkt 6, akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego - pkt 7, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a - pkt 8.

Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest bezczynność Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej uchwałą Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia (...) czerwca 2012 r. o uznaniu za niezasadną skargi A. B. z dnia 2 stycznia 2012 r. dotyczącą wpisu zakładu do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 p.p.s.a. skarga na bezczynność organu służy jedynie w przypadkach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a p.p.s.a.

W ocenie Sądu skarga A. B. z dnia 2 stycznia 2012 r. stanowi skargę obywatelską złożoną w trybie art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zwanej dalej "k.p.a.", zaś uchwała organu z dnia (...) czerwca 2012 r. stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi z dnia 2 stycznia 2012 r.

Postępowanie ze skargi obywatelskiej z art. 227 k.p.a. ma charakter postępowania administracyjnego uproszczonego, w którym nie ma stron postępowania, nie wydaje się rozstrzygnięć adresowanych do skarżącego, a tylko zawiadamia o działaniach podjętych w celu załatwienia skargi. Postępowanie takie kończy się zawiadomieniem skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

Do skarg na działalność organów państwowych i samorządowych uregulowanych przepisami Działu VIII k.p.a. nie mają zastosowania przepisy dotyczące sądowej kontroli administracji publicznej. Skarga na zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi złożonej w trybie art. 227 k.p.a., a także na bezczynność organu w rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej zawiadomieniem (niezależnie od tego, jaka forma zostanie nadana temu zawiadomieniu) podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna.

Skoro skarga nie mieści się w kategorii spraw z zakresu administracji publicznej, które wymienia art. 3 § 2 p.p.s.a., stwierdzić należy, że skarga jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w pkt 1 sentencji postanowienia.

O zwrocie wpisu od skargi orzeczono w pkt 2 sentencji postanowienia na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Na marginesie Sąd nadmienia, że mimo pisma skarżącego zawierającego oświadczenie o cofnięciu skargi z uwagi na niedopuszczalność skargi nie ma podstaw do umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.