Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 stycznia 2008 r.
IV SAB/Wa 208/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor WSA-Agnieszka Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. i R. P. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 13 sierpnia 2007 r. za pośrednictwem organu wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga A. i R. P. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku skarżących w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Z. z dnia (...) maja 2006 r. umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zmiany sposobu użytkowania lokalu o funkcji usług handlu na lokal przeznaczony pod usługę-Ekologiczna Pralnia Chemiczna w budynku przy ul. (...) w Z.

Decyzją z dnia (...) grudnia 2007 r. Nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. po rozpoznaniu wniosku skarżących, odmówiło wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji.

Wobec rozpoznania przez organ wniosku skarżących w drodze wydania stosownej decyzji, skarżący pismem z dnia 10 stycznia 2008 r. cofnęli skargę uznając ją w świetle powyższego za bezprzedmiotową.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł o umorzeniu postępowania.