IV SAB/Wa 204/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2543239

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2018 r. IV SAB/Wa 204/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Golat.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 sierpnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. S. na bezczynność Prezydenta (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowe,

2.

zwrócić skarżącej B. S. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 15 grudnia 2017 r. B. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Prezydenta (...) w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie odszkodowania za nieruchomość położoną w (...) w dzielnicy (...), stanowiącą działki nr ewid. (...) i nr ewid. (...) z obrębu (...).

W dniu 18 lipca 2018 r. wpłynęło do Sądu pismo skarżącej z dnia 20 czerwca 2018 r., zawierające oświadczenie o cofnięciu skargi.

Skarżąca poinformowała, że postanowieniem z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) Prezydent (...) wyłączył się od prowadzenia sprawy, w związku z czym skarga na bezczynność jest bezprzedmiotowa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Zgodnie z art. 60 p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W niniejszej sprawie nie wystąpiły przesłanki niedopuszczalności cofnięcia skargi określone w art. 60 p.p.s.a., zatem skarżąca cofnęła skargę skutecznie.

Z tych przyczyn, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 p.p.s.a. oraz art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.