Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780442

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2010 r.
IV SAB/Wa 204/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz sądowy Monika Stępkowska-Bigiej (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. T. o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi S. T. na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie rozpoznania wniosku postanawia przyznać S.T. prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 1 marca 2010 r. sygn. akt IV SAB/Wa 204/09 skarżący S. T. został zwolniony od kosztów sądowych w niniejszej sprawie.

Po wydaniu w dniu 23 czerwca 2010 r. wyroku oddalającego skargę na bezczynność Głównego Geodety Kraju skarżący złożył na urzędowym formularzu PPF kolejny wniosek o przyznanie prawa pomocy, tym razem wnosząc ustanowienie adwokata.

Z informacji zawartych we wniosku złożonym na urzędowym formularzu wynika, iż skarżący prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Jest właścicielem domu drewnianego, powojennego, w którym mieszkają jego rodzice, mieszkania o pow. 60 m2 oraz 2,91 ha lasu. Uzyskuje dochód w wysokości ok. 1.600 zł z tytułu renty. Uzasadniając swój wniosek wskazał, iż jest inwalidą pierwszej grupy, na lekarstwa wydaje ok. 200 - 300 zł miesięcznie, za wodę i gaz płaci ok. 93 zł. Podał także, że obecnie zaciągnął pożyczkę w wysokości 6.000 zł na wymianę okien, jest w trakcie jej spłacania. Również spłaca na raty kwotę 2.500 zł (koszty adwokackie w innej sprawie).

Uzasadnienie prawne

Rozpoznając przedmiotowy wniosek, zważono co następuje.

Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), prawo pomocy w zakresie całkowitym - gdy strona wykaże, ze nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, zaś prawo pomocy w zakresie częściowym przyznaje się osobie fizycznej, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Biorąc pod uwagę informacje zawarte we wniosku o przyznanie prawa pomocy uznano, iż wnioskodawca spełnia przesłanki do uwzględnienia jego wniosku. W szczególności biorąc pod uwagę, iż skarżący uzyskuje dochód w wysokości 1.600 zł z tytułu renty, na lekarstwa wydaje miesięcznie ok. 200 -300 zł, należało uznać, iż poniesienie kosztów ustanowieniem profesjonalnego pełnomocnika w niniejszej prawie, przekracza możliwości finansowe skarżącego.

Dlatego też na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i 2, art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 wyżej cytowanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postanowić jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.