Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 646638

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 marca 2010 r.
IV SAB/Wa 204/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Joanna Dziedzic (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. T. na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie rozpoznania wniosku postanawia: zwolnić S. T. od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Na wezwanie Sądu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na bezczynność Głównego Geodety Kraju skarżący S. T. złożył wniosek o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w niniejszej sprawie.

W złożonym w dniu 25 stycznia 2010 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) wniosku o przyznanie prawa pomocy, sporządzonym na urzędowym formularzu PPF, wnioskodawca wskazał, iż prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe. Z oświadczenia o stanie majątkowym i dochodach wynika, że skarżący jest właścicielem domu po rodzicach, mieszkanie o pow. 60 m2 oraz lasu o pow. 2.91 ha. Wnioskodawca nie posiada zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. Podał, iż uzyskuje dochód w wysokości ok. 1.600 zł z tytułu renty. Uzasadniając swój wniosek wskazał, iż jest inwalidą I grupy, na lekarstwa wydaje ok. 200 - 300 zł miesięcznie, koszty utrzymania mieszkania oraz samochodu wynoszą łącznie ok. 725 zł.

Uzupełniając na wezwanie Sądu przedmiotowy wniosek skarżący w piśmie procesowym z dnia 16 lutego 2010 r. oświadczył, iż z powody problemów z wynajmem mieszkania poprzedniej lokatorce zmuszony był ponieść koszty postępowania sądowego toczącego się w sprawie o sygnaturze I C 385/08, w łącznej wysokości ok. 4.000 zł. Nadto skarżący wskazał, iż rodzice przekazali mu dom, ustanawiając jednocześnie służebność dożywotniego w nim zamieszkiwania. Skarżący z tego tytułu ponosi wydatki, ponieważ dochody uzyskiwane przez jego rodziców są niskie-ok. 600 zł miesięcznie i nie wystarczają na ich pokrycie. Wnioskodawca oświadczył, że z nieruchomości leśnej nie uzyskuje żadnych dochodów.

Wniosek o przyznanie prawa pomocy zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) strona wnosząca do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki obowiązana jest do poniesienia kosztów postępowania. Art. 243 i nast. cytowanej ustawy, przewidują możliwość ubiegania się przez osobę fizyczną o przyznanie prawa pomocy. Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 2 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawo pomocy w zakresie częściowym przyznaje się osobie fizycznej, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Oceniając wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych stwierdzić należy, że wnioskodawca wykazał, iż spełnia wymogi określone we wskazanym wyżej art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Z informacji podanych we wniosku oraz w piśmie z dnia 16 lutego 2010 r. wynika, iż dochód miesięczny uzyskiwany przez skarżącego wynosi 1.600 zł, lekarstwa oraz koszty utrzymania mieszkania i samochodu wynoszą natomiast łącznie ok. 1.000 zł miesięcznie. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż skarżący pomaga rodzicom w utrzymaniu starego domu, bowiem znajdują się oni w trudnej sytuacji materialnej. Jedynym ich dochodem są świadczenia emerytalne w kwiecie ok. 600 zł.

W tym stanie rzeczy, mając na uwadze aktualny poziom cen i opłat za dobra i usługi utrzymania koniecznego, uznać należy, że wnioskodawca nie będzie w stanie podołać kosztom sądowym niniejszego postępowania.

W związku z powyższym należało uznać, że poniesienie przez skarżącego kosztów sądowych mogłoby wiązać się z uszczerbkiem w koniecznym utrzymaniu, a więc grozić zachwianiem sytuacji materialnej i bytowej w taki sposób, iż nie będzie on w stanie zapewnić sobie minimum warunków socjalnych.

Dlatego też na podstawie art. 246 § 1 pkt 2, art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 wyżej cytowanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, należało postanowić jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.