Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 646631

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 listopada 2009 r.
IV SAB/Wa 199/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia WSA Agnieszka Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. R. na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne,

2.

zasądzić od Ministra Infrastruktury na rzecz skarżącego J. R. kwotę 100 (sto) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Po wniesieniu przez J. R. w dniu 21 września 2009 r. skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Wojewody (...) z dnia (...) lipca 2009 r. Minister Infrastruktury rozpatrzył to zażalenie wydając w dniu (...) października 2009 r. postanowienie o uchyleniu postanowienia organu pierwszej instancji i przekazaniu mu sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Powyższe działanie organu Sąd uznał za wypełnienie dyspozycji art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.". Przepis ten stanowi, że organ, którego bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Rozpatrzenie wyżej wymienionego zażalenia uczyniło bezprzedmiotowym postępowanie sądowe dotyczące bezczynności organu.

Z tych przyczyn w pkt 1 sentencji postanowienia na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w związku z art. 54 § 3 p.p.s.a. i art. 161 § 2 p.p.s.a. orzeczono o umorzeniu postępowania. O kosztach postępowania orzeczono w pkt 2 sentencji postanowienia na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.