Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 grudnia 2007 r.
IV SAB/Wa 197/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Otylia Wierzbicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. H. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. w przedmiocie nierozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości rolnej postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca H.H. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. wobec nierozpoznania przez organ wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w W. z dnia (...) lutego 1970 r. w sprawie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości rolnej o pow. (...) ha położonej we wsi B. stanowiącej własność K. R. oraz decyzji PPRN w P. z dnia (...) kwietnia 1969 r. w sprawie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości rolnej o pow. (...) ha położonej we wsi B. stanowiącej własność K. R.

Ponieważ skarżąca wnosząc skargę nie uiściła należnego w sprawie wpisu sądowego Sąd - w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV, stosownie do treści art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - wezwał skarżącą do uiszczenia przedmiotowego wpisu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego zostało doręczone skarżącej w dniu 7 grudnia 2007 r. Żądany wpis nie został uiszczony w terminie zakreślonym do dokonania tej czynności, który upłynął bezskutecznie w dniu 14 grudnia 2007 r.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 220 § 3 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.