Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780439

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 listopada 2010 r.
IV SAB/Wa 193/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Balicka (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w 24 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. M. na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

R. M. pismem z dnia 10 marca 2009 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Głównego Geodety Kraju w sprawie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody (...) z dnia (...) maja 1999 r. nr (...) oraz utrzymanej nią w mocy decyzji S.R. z dnia (...) marca 1999 r. nr (...) odmawiającej wpisania w operacie ewidencji gruntów i budynków prowadzonym dla obrębu ewidencyjnego O. M. i R. małżonków M. i D. M. jako właścicieli nieruchomości oznaczonej nr ew. działki (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 149 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), sąd uwzględniając skargę na bezczynność organów w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1 - 4, zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub dokonania czynności. Zatem nakazanie wydania decyzji administracyjnej możliwe jest, gdy organ nie rozstrzygnął toczącej się przed nim sprawy. Celem skargi na bezczynność jest bowiem ostatecznie wydanie żądanego aktu, którego organ nie wydał pomimo istnienia prawnego obowiązku w tym zakresie. Z przytoczonego przepisu wynika więc, że ewentualne zobowiązanie organu do wydania decyzji nie jest możliwe, gdy organ decyzję taką wydał, choćby nawet naruszył przy tym terminy określone w przepisach k.p.a. przewidziane dla załatwiania spraw.

Jak wynika z akt sprawy o sygn. IV SA/Wa 1200/10 Główny Geodeta Kraju rozpoznał wniosek skarżącego i decyzją z dnia (...) stycznia 2010 r. Nr (...) odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody (...) z dnia (...) maja 1999 r. nr (...) oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Starosty (...) z dnia (...) marca 1999 r. nr (...). Po rozpoznania wniosku R. M. o ponowne rozpatrzenie sprawy Główny Geodeta Kraju decyzją z dnia (...) kwietnia 2010 r. Nr (...) utrzymał w mocy własną decyzję z dnia (...) stycznia 2010 r.

W tym stanie rzeczy rozpoznanie skargi stało się bezprzedmiotowe, albowiem przy zarzucie bezczynności Sąd orzeka według stanu na dzień orzekania. Bezsporne

jest, że w dacie wydania niniejszego postanowienia ustała bezczynność, bowiem przedmiotowy wniosek został rozpoznany.

Ze wskazanych względów, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.