Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 780434

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 listopada 2010 r.
IV SAB/Wa 185/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Linkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. A. w W. na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia odwołania postanawia:

1)

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne,

2)

zasądzić od Ministra Infrastruktury na rzecz skarżącego M. S. A. w W. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

M. S. A. w W. wniosła skargę na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Wojewody (...) z dnia (...) kwietnia 2010 r. o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji gazu LPG oraz pomieszczenia ochrony na działce ew. nr (...) w obrębie (...) w W., stanowiącej teren zamknięty.

Skarżący uiścił wpis od skargi w wysokości 100 zł.

Po wniesieniu skargi na bezczynność organu Minister Infrastruktury rozpatrzył odwołanie od powyższej decyzji wydając w dniu (...) października 2010 r. decyzję o utrzymaniu jej w mocy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Wydanie przez organ wyżej wskazanej decyzji z dnia (...) października 2010 r. Sąd uznał za wypełnienie dyspozycji art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", zgodnie z którym organ, którego bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Z tej przyczyny na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 54 § 3 i art. 161 § 2 p.p.s.a. orzeczono w pkt 1 sentencji o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego.

Zgodnie z art. 201 § 1 p.p.s.a. zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a. Rozstrzygnięcie zawarte w pkt 2 sentencji zapadło na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.