Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1621926

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 stycznia 2015 r.
IV SAB/Wa 175/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Karolina Kisielewicz-Malec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie: po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosków H. O. i J. O. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi H. O. i J. O. na bezczynność Wojewody (...) w przedmiocie rozpatrzenia skargi postanawia: - ustanowić dla skarżących adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 28 października 2014 r. sygn. akt IV SAB/Wa 175/14 odrzucił skargę H. O. i J. O. na bezczynność Wojewody (...).

W dniu 25 listopada 2014 r. skarżący zwrócili się do Sądu o przyznanie prawa pomocy w tej sprawie. Następnie w dniu 11 grudnia 2014 r. nadesłali do Sądu wnioski o przyznanie prawa pomocy na formularzu PPF, w których oświadczyli, że domagają się ustanowienia adwokata.

Z treści wniosków o przyznanie prawa pomocy oraz dokumentów złożonych na wezwanie referendarza sądowego przez strony postępowania wynika, że źródłem utrzymania wnioskodawców jest emerytura rolnicza skarżącej w wysokości 734,67 zł. (kwartalnie) oraz renta skarżącego w wysokości 1129,36 zł. (miesięcznie). Opłata za energię elektryczną wynosi 50 zł (miesięcznie), odbiór odpadów - 42 zł (kwartalnie). wodę - ok. 60 zł (kwartalnie). Wnioskodawcy mieszkają w domu o powierzchni 80 m2, posiadają nieruchomość rolną, która nie przynosi dochodu.

Stwierdzono, co następuje:

Skarżący H. O. i J. O. ubiegają się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym polegającym na pokryciu ze środków WSA wynagrodzenia adwokackiego. W związku z tym zobowiązani są udowodnić, że poniesienie kosztów wynagrodzenia adwokackiego, spowoduje uszczerbek na poziomie ich koniecznego utrzymania (art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Zdaniem referendarza sądowego opisane powyżej okoliczności w dostateczny sposób potwierdzają brak możliwości ustanowienia przez wnioskodawców pełnomocnika z wyboru. Niewątpliwie, pokrycie wynagrodzenia adwokackiego, należnego tytułem sporządzenia skargi kasacyjnej, uniemożliwiło skarżącym możliwość zakupu niezbędnych dla prawidłowego utrzymania osoby fizycznej dóbr i usług.

Trzeba podkreślić, że skarżący posiadają lokal mieszkalny, jednak wysokość ich dochodów jest zbyt niska dla ustanowienia adwokata. Skarżący jest osobą starszą wymagającą stałej opieki, nie jest w stanie samodzielnie egzystować.

W związku z powyższym, referendarz sądowy na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 245 § 3 oraz art. 258 § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.