Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 646610

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 listopada 2009 r.
IV SAB/Wa 161/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Teresa Zyglewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. G. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącemu cały uiszczony wpis sądowy od skargi w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący D. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku.

Skarga - w myśl art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwana dalej: p.p.s.a.) czynić powinna zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. W myśl z art. 46 § 1 powołanej ustawy każde pismo strony powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników.

Ponieważ skarga nie została podpisana przez skarżącego, Sąd pismem z dnia 18 września 2009 r. wezwał skarżącego na adres pełnomocnika do doręczeń w kraju, do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie, w terminie 1 miesiąca. W piśmie tym zawarto pouczenie, iż nieuzupełnienie braków formalnych skargi w zakreślonym przez Sąd terminie spowoduje jej odrzucenie.

Jak wynika z akt sprawy przedmiotowe wezwanie Sądu zostało doręczone skarżącemu w dniu 22 września 2009 r. Termin zatem - do dokonania wskazanej wyżej czynności - upłynął w dniu 22 października 2009 r.

Wezwanie Sądu pozostało jednak bez odpowiedzi, D. G. nie uzupełnił braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie. Z tych też względów skarga podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

W pkt 2 orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a powołanej ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.