Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1582626

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 kwietnia 2014 r.
IV SAB/Wa 140/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Małaszewska-Litwiniec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. R. i R. R. na bezczynność Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wydania decyzji postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie 21 czerwca 2013 r. K. R. i R. R. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Głównego Inspektora Sanitarnego polegającą na niewydaniu decyzji w sprawie.

W odpowiedzi na skargę organ wskazał, że sprawa dotyczy wniosków o stwierdzenie nieważności postanowień Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla województwa (...) z dnia (...) marca 1984 r. i (...) lutego 1992 r. w sprawie lokalizacji wysypiska w Z.

Sąd przy pismach z dnia 26 lipca 2013 r. przesłał skarżącym odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 23 lipca 2013 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 zł, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Jednocześnie pouczono skarżących, że uiszczenie wpisu sądowego przez jednego z nich zwalnia drugiego z tego obowiązku.

Jak wynika ze zwrotnych potwierdzeń odbioru, wezwania zostały doręczone skarżącym w dniu 5 sierpnia 2013 r.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie R. R. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 27 września 2013 r. Referendarz sądowy odmówił przyznania skarżącemu prawa pomocy. Od postanowienia tego nie wniesiono sprzeciwu.

W piśmie z dnia 29 października 2013 r. wezwano skarżących do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV z dnia 23 lipca 2013 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 zł, w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Jednocześnie pouczono skarżących, że uiszczenie wpisu sądowego przez jednego z nich zwalnia drugiego z tego obowiązku.

Jak wynika ze zwrotnych potwierdzeń odbioru, wezwania te zostały doręczone skarżącym w dniu 12 listopada 2014 r. Wobec tego termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 19 listopada 2014 r.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) Sąd odrzuca skargę gdy pomimo wezwania nie uiszczono należnego wpisu.

Z informacji Oddziału Finansowo - Budżetowego Sądu z 12 grudnia 2013 r. wynika, że w zakreślonym terminie skarżący nie uiścili należnego wpisu.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 220 § 3 cyt. ustawy należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.