Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 646599

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 września 2009 r.
IV SAB/Wa 136/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Dąbrowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. W. i M. W. na bezczynność Starosty W. w przedmiocie rozpoznania wniosku postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W wykonaniu zarządzenia z 26 sierpnia 2009 r. wezwano skarżących Z. W. i M. W. do uzupełnienia braku formalnego skargi - w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi - przez podpisanie skargi w gmachu Sądu lub nadesłania podpisanego egzemplarza skargi przez obydwoje skarżących, gdyż w aktach sprawy znajduje się jedynie egzemplarz przesłany do organu faxem, na którym nie ma oryginałów podpisów obydwojga skarżących.

Wezwania, skierowane na adres podany w skardze odebrał osobiście skarżący Z. W. 7 września 2009 r. (dowód: zwrotne potwierdzenia odbioru-k. 16 i 17).

W piśmie wniesionym 13 września 2009 r. skarżący poinformowali - "w nawiązaniu do zarządzenia Sądu o uzupełnienie braków formalnych skargi przez złożenie podpisów - o swoim przybyciu do sekretariatu WSA celem parafowania stosownego dokumentu", nadto podnieśli kolejne zarzuty i ustosunkowali się do odpowiedzi organu na skargę.

Terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi przez jej podpisanie upłynął bezskutecznie 14 września 2009 r.

Wobec faktu, iż skarżący do dnia 14 września 2009 r. pomimo powyższej deklaracji nie zgłosili się w siedzibie Sądu celem osobistego podpisania skargi, jak i nie załączyli do pisma wniesionego 13 września 2009 r. podpisanego własnoręcznie egzemplarza skargi należało uznać, iż nie uzupełnili braku formalnego skargi w terminie wyznaczonym dla dokonania tej czynności i na mocy art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) odrzucić skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.