Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2731377

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 września 2019 r.
IV SAB/Wa 1322/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Rząsa (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na bezczynność Wojewody (...) w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanawia:

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić A. S. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

A. S. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą (...) (dalej jako "skarżąca"), reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, pismem z 5 lipca 2019 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Wojewody (...) w przedmiocie wydania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla A.P.

Sąd pismem z 9 września 2019 r. wezwał pełnomocnika skarżącej do usunięcia braków formalnych skargi poprzez podanie numeru PESEL skarżącej, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, powyższe wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 12 września 2019 r. (k. 20 akt sądowych).

Pełnomocnik skarżącej nie udzielił odpowiedzi na wezwanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a., skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. W art. 46 § 1 p.p.s.a. wskazano elementy, jakie powinno zawierać każde pismo strony. W art. 46 § 2 p.p.s.a. wymieniono zaś dodatkowo enumeratywnie co powinno zawierać pierwsze pismo wnoszone do sądu. Art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a. stanowi, że pierwsze pismo w sprawie powinno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną. Natomiast zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Z uwagi na to, że stosownie do treści art. 5 pkt 2 ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a. w każdym pierwszym piśmie procesowym wniesionym w danej sprawie po dniu wejścia w życie ustawy z 12 kwietnia 2019 r. (tj. po 31 maja 2019 r.) - pismem takim w niniejszej sprawie jest skarga z 10 czerwca 2019 r. - należy wskazać w przypadku, gdy skarżącym jest osoba fizyczna - numer PESEL. Pełnomocnik skarżącej został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez wskazanie numeru PESEL skarżącej, a także pouczony o skutkach niewykonania wezwania. Wezwanie zostało przesłane pełnomocnikowi skarżącej i doręczone skutecznie w dniu 12 września 2019 r. Siedmiodniowy termin do dokonania żądanych czynności upłynął z dniem 19 września 2019 r. Pełnomocnik skarżącej nie udzielił odpowiedzi na to wezwanie.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu. O zwrocie kosztów Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.