Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 646596

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 8 grudnia 2009 r.
IV SAB/Wa 132/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marian Wolanin (spr.).

Sędziowie WSA: Danuta Dopierała, Agnieszka Góra-Błaszczykowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi H. G., J. A. i D. G. na bezczynność Prezydenta Miasta O. w przedmiocie: rozpoznania wniosku z zakresu ewidencji gruntów i budynków postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowe,

2.

zasądzić od Prezydenta Miasta O. solidarnie na rzecz skarżących H. G., J. A. i D. G. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia 29 czerwca 2008 r. H. G., D. G. i J. A. wniosły skargę na bezczynność Prezydenta miasta O. w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów. W skardze zarzucono organowi naruszenie art. 35 i art. 36 k.p.a.

W odpowiedzi na skargę Prezydent miasta O. wniósł o jej oddalenie, przesyłając jednocześnie decyzję z dnia (...) sierpnia 2009 r. nr (...), której wydanie usuwa zaskarżoną bezczynność.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Prezydent miasta O., po rozpatrzeniu wniosku skarżących, wydał w dniu (...) sierpnia 2009 r. decyzję nr (...), skutkiem czego, działając w granicach art. 149 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zobowiązanie przez Sąd organu do wydania decyzji w określonym terminie stało się bezprzedmiotowe. O ile bowiem w dniu złożenia skargi Prezydent miasta O. pozostawał w bezczynności, to bezczynność ta, z chwilą wydania decyzji z dnia (...) sierpnia 2009 r. ustała.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł, jak w sentencji.

O zwrocie kosztów postępowania orzeczono na podstawie art. 201 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.