IV SAB/Wa 1149/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3038575

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2019 r. IV SAB/Wa 1149/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Rowiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu 26 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym skargi P. P. i A. H. na bezczynność Wojewody (...) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący złożyli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Wojewody (...) w sprawie wydania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla P. S. Zarządzeniem z 2 sierpnia 2019 r. wezwano ich do uiszczenia wpisu sądowego. Wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżących 26 sierpnia 2019 r. Po dokonaniu sprawdzenia w Rejestrze Opłat Sądowych ustalono, że nie wpłynął wpis w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej jako "p.p.s.a.") sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata sądowa. Opłatą sądową jest między innymi wpis od skargi (art. 212 § 1 p.p.s.a.). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Z akt niniejszej sprawy wynika, że wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego zostało doręczone 26 sierpnia 2019 r. Zatem termin do jego uiszczenia upływał 2 września 2019 r. Skarżący jednak wpisu nie uiścili, co wynika ze sprawdzenia w Rejestrze Opłat Sadowych (k. 13).

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.