Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3038762

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2019 r.
IV SAB/Wa 109/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Borkowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. na bezczynność Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie uzupełnienia materiału dowodowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 28 grudnia 2018 r. (k. 2 akt sądowych), uzupełnionym pismem z dnia 23 stycznia 2019 r. (k. 15 akt sądowych) M. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie dotyczącej odwołania Marszałka Województwa (...) od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w (...) z dnia (...) lipca 2015 r., stwierdzającej nieważność decyzji Prezydenta Miasta L. z dnia (...) lutego 2011 r. nr (...) ustalającej linię brzegu rzeki O.

W odpowiedzi na skargę udzielonej pismem z dnia 20 lutego 2019 r. (k. 20 akt sądowych) Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wskazał, że nie jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. Poinformował, iż zawiadomieniem z dnia 2 sierpnia 2018 r. przekazał Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odwołanie Marszałka Województwa (...) od decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w (...) z dnia (...) lipca 2015 r., stwierdzającej nieważność decyzji Prezydenta Miasta L. z dnia (...) lutego 2011 r. nr (...) ustalającej linię brzegu rzeki O., w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 1597/17 wraz z aktami sprawy.

Organ zauważył, że stosownie do art. 220 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. linię brzegu dla śródlądowych wód płynących ustala minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 11 kwietnia 2019 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, poprzez nadesłanie odpisu ponaglenia skierowanego do organu przed wniesieniem skargi do sądu administracyjnego, a także dowodu nadania ponaglenia na adres organu bądź dokumentu potwierdzającego wpływ ponaglenia do organu.

Jak wynika z akt sprawy, wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 26 kwietnia 2019 r. (dowód doręczenia - k. 49 akt sądowych).

W dniu 6 maja 2019 r. wpłynęło do akt sprawy pismo skarżącego z dnia 29 kwietnia 2019 r., przy którym została nadesłana kopia ponaglenia z dnia 15 listopada 2018 r. skierowanego do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz kopia dowodu nadania ww. ponaglenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302), dalej jako p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Zgodnie z art. 58 § 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie z art. 52 § 1 i § 2 p.p.s.a., skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub ponaglenie, przewidziany w ustawie.

Przepis art. 53 § 2b p.p.s.a. stanowi natomiast, że skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.

W przypadku skargi na bezczynność, stosownie do art. 37 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1.

W niniejszej sprawie wniesienie skargi powinno zostać poprzedzone złożeniem ponaglenia w trybie art. 37 § 1 k.p.a. Skarżący nie wykazał, aby tryb wniesienia skargi został wyczerpany, bowiem nie nadesłał odpisu ponaglenia skierowanego do organu przed wniesieniem skargi na bezczynność do sądu administracyjnego, pomimo wezwania przez Sąd.

Wprawdzie w zakreślonym terminie skarżący przedłożył ponaglenie z dnia 15 listopada 2018 r., jednak nie było ono adresowane do organu, którego bezczynność podlega zaskarżeniu. Skarżący skierował bowiem ponaglenie do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, podczas gdy przedmiotem skargi jest bezczynność Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Tym samym, braki formalne skargi nie zostały uzupełnione.

Nieuzupełnienie braku formalnego skargi w postaci załączenia do niej odpisu środka prawnego przewidzianego w art. 37 k.p.a. uzasadnia odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 stycznia 2011 r. sygn. akt I OSK 2120/10, Lex nr 687104).

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.