IV SAB/Wa 1084/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2719528

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 września 2019 r. IV SAB/Wa 1084/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Wykowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu 17 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym skargi (...) sp. z o.o. z siedzibą w (...) na bezczynność Wojewody (...) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca spółka złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Wojewody (...) w sprawie wydania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla J. F. Zarządzeniem z 16 lipca 2019 r. wezwano ją do uiszczenia wpisu sądowego. Wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącej 12 sierpnia 2019 r. Po dokonaniu sprawdzenia w Rejestrze Opłat Sądowych ustalono, że nie wpłynął wpis w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej jako "p.p.s.a.") sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata sądowa. Opłatą sądową jest między innymi wpis od skargi (art. 212 § 1 p.p.s.a.). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

Z akt niniejszej sprawy wynika, że wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego zostało doręczone 12 sierpnia 2019 r. Zatem termin do jego uiszczenia upływał 19 sierpnia 2019 r. Skarżąca jednak wpisu nie uiściła, co wynika ze sprawdzenia w Rejestrze Opłat Sadowych (k. 11 verte).

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.